Partneri za demokratske promene Srbija

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) je organizacija civilnog društva. Osnovana je 2008. godine sa ciljem  unapređenja vladavine prava, razvoja građanskog društva i institucionalnoj izgradnji u Srbiji i regionu, uz jačanje lokalnih kapaciteta i korišćenje znanja domaćih eksperata. Partneri za demokratske promene deluju u oblasti vladavine prava, razvoja demokratije i ljudskih prava, mirnog rešavanja sukoba, upravljanja promenama i anti-diskriminacije.

Članovi Partnera Srbija su specijalizovani treneri u oblastima medijacije, fasilitacije, zaštite podataka o ličnosti, i anti-korupcije. Direktor Partnera Srbija, Blažo Nedić, je regionalni medijator grupe Svetske banke za Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju i Bugarsku, a tokom 2012. godine proveo je mesec dana na praksi u američkoj JAMS Fondaciji, najvećem privatnom pružaocu usluga mirnog rešavanja sporova u svetu.

Partneri Srbija vrše brojne obuke i savetovanja za primenu medijacije, kroz podršku državnim organima, privrednim subjekatima, i u uspostavljaju sistem za pružanje usluga medijacije zaposlenima i korisnicima. U saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, i uz podršku DEU i Sigrid Rausing Trust-a, Partneri Srbija sprovode program promocije medijacije kao adekvatnog metoda za rešavanje slučajeva diskriminacije. U okviru projekta realizovanog u partnerstvu sa Svetskom bankom IFC, Partneri Srbija su razvili i sproveli sveobuhvatni program obuke za primenu medijacije za preko 400 advokata u zemlji, a u saradnji sa advokatskim komorama Beograda, Niša, Čačka, Kragujevca i Vojvodine. Trenutno, Partneri Srbija sarađuju sa Privrednom komorom Srbije (PKS), pružajući podršku Centru za usluge i medijaciju PKS u pružanju usluga sporazumnog finansijskog restrukturiranja, a sa opštim ciljem unapređenja poslovne i investicione klime u zemlji.

Partneri Srbija učestvovali su u Radnoj grupi Ministarstva pravde za pisanje novog Zakona o medijaciji, kao i novog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Partneri za demokratske promene deluju i u oblasti reforme krivičnog zakonodavstva, zaštite podataka o ličnosti, pristupa pravdi, borbe protiv korupcije i anti-diskriminacije.

U partnerstvu sa organizacijom Pravni skener, i uz podršku Delegacije EU (DEU) u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Partneri Srbija  sprovode projekat koji, kroz sаrаdnju sа lokаlnim sаmouprаvаmа, medicinskim ustаnovаmа, organizacijama civilnog društva, kao i institucijama nadležnim zа borbu protiv korupcije, nаstoji dа unаpredi trаnspаrentnost, otvorenost i odgovornost jаvne uprаve i primenu novih metodologija za suzbijanje korupcije u zemlji.

Više o Partneri za demokratske promene Srbija