POSREDNICI U REŠAVANJU SPOROVA

B e o g r a d

Datum poslednje revizije: 16.08.2020.

Opšti uslovi poslovanja

br. 23/20

1.Uvodne odredbe i značenje termina

 1. Korišćenjem sajta www.medijator.com (U daljem tekstu: Vebsajt) od strane korisnika Vebsajta (U daljem tekstu: Korisnik) predstavlja prihvatanje Opštih uslova poslovanja udruženja „Posrednici u rešavanju sporova“ , Beograd, Republika Srbija, matični broj: 28208740 (U daljem tekstu: PURS) u okviru njegovog Statuta i statutarnih ciljeva.
 2. Odredbe Opštih uslova poslovanja se primenjuju i u drugim slučajevima kada se ugovorom ili na drugi način upućuje na njih.
 3. Korisnik Vebsajta je svaki njegov posetilac,  rezident  i  nerezident, koji koristi Vebsajt.
 4. Korišćenje Vebsajta je svaka interakcija sa Vebsajtom, a naročito, korišćenje kontakt formi, online prodavnice „Donatorska berza“, javna diskusija na Vebsajtu, korišćenje intelektualne svojine sa Vebsajta, kao i svaka interakcija na Vebsajtu koja predstavljaja dovođenje u vezu Korisnika i Medijatora.
 5. Medijator je lice upisano u Registar medijatora u matičnoj zemlji koga PURS posredstvom Vebsajta opslužuje svojim posredničkim uslugama.
 6. Donacija je namenski ili nenamenski besteretni i bespovratni novčani ili nenovčani prihod PURS-a stečen od strane fizičkih ili pravnih lica.
 7. Svaki Korisnik Vebsajta koji je prihvatio Opšte uslove poslovanja objavljene od strane udruženja PURS dobija neekskluzivno, neprenosivo pravo korišćenja Vebsajta.

2. Prava i obaveze

 1. PURS nastoji naći i dovesti u vezu Korisnika i Medijatora sa ciljem pružanja usluga medijacije od strane Medijatora, a kada je to izričito u pismenom obliku ugovoreno, PURS organizuje postupke medijacije između Korisnika i Medijatora.
 2. Dovođenje u vezu pri vršenju usluga medijacije se vrši postavljanjem biografije Medijatora i postavljanjem aplikacija koji dovode u vezu Korisnika i Medijatora.
 3. PURS ne odgovara ako i pored potrebne brižljivosti ne uspe u svom nastojanju da dovede u vezu Korisnika i Medijatora.
 4. Medijator može u svakom trenutku otkazati posredničke usluge PURS-a uklanjanjem svojih poslovnih informacija i biografije sa Vebsajta, izričito, pismenim putem, preko e-pošte info @medijator. com.
 5. Korisnik koji na Vebsajtu objavi autorsko delo ili srodno pravo postaje trajna svojina vlasnika Vebsajta od momenta objavljivanja, nad kojom vlasnik Vebsajta ima sva imovinska prava, osim ako je ugovorom uređeno drugačije.
 6. Korisnik ne sme javnom diskusijom ili drugom interakcijom na Vebsajtu da krši zakone Republike Srbije i odgovara za štetu koja pretrpe druga lica ili PURS.
 7. Korisnik je upoznat da na Vebsajtu ne može da dobije pravni savet.
 8. Korisnik je upoznat i saglasan da u slučaju njegovog kršenja Krivičnog zakonika Republike Srbije i drugih  povreda javnog poretka Vebsajt može njegovu IP adresu i druge informacije proslediti nadležnim organima.

2.1. Korišćenje online prodavnice „Donatorske berze“

 1. Svakom porudžbinom u online prodavnici „Donatorska berza“ Vebsajta, nakon odbitka troškova, preporučeni novčani iznos na proizvodu Korisnik daje kao donaciju PURS-u za razvoj medijacije u Republici Srbiji i regionu u skladu sa opštekorisnim statutarnim ciljevima PURS-a (Namena).
 2. Proizvodi u Donatorskoj berzi predstavljaju poklon PURS-a na preporučeni iznos donacije, kao vid zahvalnosti, koji Korisnik prihvata sa blagodarnošću (U daljem tekstu: poklon-proizvodi).
 3. Za porudžbine poklon-proizvoda u Donatorskoj berzi čija je preporučena visina donacije označena valutom €, Korisnik iz Republike Srbije (rezident), uplaćuje svoju donaciju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
 4. Neostvarena porudžbina se briše u roku od 15 dana.
 5. Nastojaće se da rok isporuke poklon-proizvoda bude 15 dana za porudžbine u Republici Srbiji, a 30 dana za inostranstvo.
 6. Kada je poklon-proizvod dostupan kao „Narudžbina na zahtev“,  proizilazi da isti ne postoji u zalihama, ali da ga je moguće poručiti. Rok izrade poklon-proizvoda je 10 dana od dana uplate donacije, u koje vreme nije uračunato vreme dostave.
 7. Poklon-proizvodi u elektronskom obliku dostavljaju se na e-poštu Korisnika, koje Korisnik može preuzeti u roku od 15 dana od dana evidentiranja donacije.
 8. Korišćenjem Donatorske berze pretpostavlja se da Korisnik želi anonimnost, osim ukoliko nije izričito dao saglasnost za objavu podataka u vezi sa njegovom donacijom.
 9. Na odnos PURS i Korisnik posredstvom Donatorske berze posebno se primenjuju  Zakon o udruženjima Republike Srbije, Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći Republike Srbije, Zakon o deviznom poslovanju Republike Srbije i Statut PURS-a.

2.1.1. Kuponi

 1. PURS može radi afirmacije Donatorske berze, radi motivisanja donatora, i promocije medijacije da Korisnicima daruje kupone koji menjaju preporučeni iznos donacije, na način da za manji iznos donacije dobiju više poklon-proizvoda.
 2. Da bi Korisnik, kao donator, dobio kupon potrebno je da učini neku aktivnu radnju u cilju afirmacije i promocije medijacije i PURS-a.
 3. Kuponi ne mogu da se koriste sa drugim kuponima.

3. Obrada prikupljenih podataka

(Politika privatnosti)

 1. PURS (rukovalac) trajno obrađuje podatke o ličnosti prikupljene preko aplikacija na Vebsajtu sa čime je Korisnik korišćenjem Vebsajta i njegovih aplikacija saglasan.
 2. PURS prikuplja i obrađuje podatke za svrhu postupanja po zahtevu za postupak medijacije, za svrhu korišćenja Donatorske berze, za svrhu javne diskusije na Vebsajtu, i za svrhu obaveštavanja Korisnika o aktivnostima PURS-a i dostignućima medijacije u zemlji i inostranstvu.
 3. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) (Zakon) PURS obrađuje podatke u najmanjoj mogućoj i opravdanoj meri kako bi svoje zainteresovane Korisnike obavestio o svojim aktivnostima ili Korisniku pružio uslugu zbog kojih su se podaci prikupljali.
 4. PURS može da obrađuje IP adresu Korisnika, ime i prezime Korisnika, nadimak Korisnika, prebivalište ili boravište Korisnika, e-poštu Korisnika, broj telefona Korisnika, novčane iznose donacije, i informacije u vezi sa spornim odnosima Korisnika u skladu sa Zakonom. PURS može prikupljati i podatke sa lične karte za svrhu postupanja po zahtevu za postupak medijacije radi pravne sigurnosti (Utvrđivanje poslovne sposobnosti Korisnika i sl.).
 5. Korisnik u svako doba može da izmeni status svojih podataka i dobije potrebne informacije putem e-pošte info @medijator. com.
 6. Korisnik ima pravo na pritužbu u skladu sa Zakonom.

3.1. Lični podaci u vezi sa korišćenjem Donatorske berze

 1. Lični podaci sa porudžbine Donatorske berze koje su otkazane ili neostvarene, automatski se brišu iz baze Vebsajta u roku od 15 dana, osim ukoliko se Korisnik Donatorske berze pretplatio na katalog poklon-proizvoda prilikom popunjavanja ličnih podataka.
 2. Lični podaci sa porudžbine Donatorske berze koje su uspešno realizovane, saglasno pretpostavljenoj želji za anonimnošću donatora, automatski se brišu iz baze Vebsajta u roku od 6 meseci, osim ukoliko se Korisnik Donatorske berze pretplatio na katalog poklon-proizvoda prilikom popunjavanja ličnih podataka.

3.2. Kolačići (Cookies)

 1. Vebsajt ne koristi kolačiće, osim neophodnih (necessary cookies) koji su potrebni za osnovno (redovno) funkcionisanje Vebsajta.

4. Ograničenje odgovornosti

 1. PURS je isključivo posrednik između Medijatora i Korisnika, i ne snosi nikakvu odgovornost za rad medijatora, advokata, niti drugih lica koji učestvuju u postupku medijacije.
 2. PURS ne odgovara za tačnost biografija i drugih podataka koje su postavili Medijatori na Vebsajtu.
 3. Za korišćenje aplikacija koja predstavljaju intelektualnu svojinu drugih pravnih lica u zemlji i inostranstvu a nalaze se na Vebsajtu, kao što su Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin i drugi, odgovaraju ta pravna lica.

5. Intelektualna svojina, autorska i srodna prava

 1. PURS je vlasnik svih moralnih i imovinskih prava autora na Vebsajtu, a posebno na fotografijama, tekstovima, bazama podataka i drugim sadržajima na Vebsajtu.
 2. Svaka povreda moralnih i imovinskih prava PURS-a u vezi sa Vebsajtom povlači sa sobom zakonske posledice.
 3. Prethodna saglasnost za korišćenje sadržaja koji se tiču autorskih dela i srodnih prava nije potrebna ukoliko se kao izvor navede link www.medijator.com tako da Korisnici klikom imaju direktnu vezu sa Vebsajtom.

6. Završne odredbe

 1. U slučaju spora koji nastanu iz  korišćenja Vebsajta, kao i u drugim slučajevima koji upućuju na primenu Opštih uslova poslovanja,  strane će nastojati da svoj spor najpre reše medijacijom i u tu svrhu koristiće usluge Nacionalnog udruženja medijatora Srbije.
 2. Sve što nije regulisano Opštim uslovima poslovanja važi Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije. Prednost nad Opštim uslovima poslovanja imaju neposredne pogodbe u pismenom obliku.
 3. Izmene Opštih uslova poslovanja PURS obavezuju Korisnike danom objave na Vebsajtu.
 4. Za  odnos koji nastane korišćenjem  Vebsajta, između PURS, i Korisnika koji su nerezidenti, odnosno, državljani van granica Republike Srbije, merodavno je materijalno pravo Republike Srbije.
 5. U slučaju nesaglasnosti prevoda na Vebsajtu sa drugim jezicima prednost imaju Opšti uslovi poslovanja na srpskom jeziku.

P R E D S E D N I K

mr Neda Jelić