POSREDNICI U REŠAVANJU SPOROVA

B e o g r a d

Datum poslednje revizije: 16.08.2020.

Opšti uslovi poslovanja

br. 23/20

1.Uvodne odredbe i značenje termina

 1. Korišćenjem sajta www.medijator.com ( U daljem tekstu: Vebsajt ) od strane korisnika Vebsajta ( U daljem tekstu: Korisnik ) predstavlja prihvatanje Opštih uslova poslovanja udruženja „Posrednici u rešavanju sporova“ , Beograd, Republika Srbija, matični broj: 28208740 ( U daljem tekstu: PURS) u okviru njegovog Statuta i statutarnih ciljeva.
 2. Odredbe Opštih uslova poslovanja se primenjuju i u drugim slučajevima kada se ugovorom ili na drugi način upućuje na njih.
 3. Korisnik Vebsajta je svaki njegov posetilac,  rezident  i  nerezident.
 4. Pod korišćenjem Vebsajta se podrazumeva svaka interakcija sa Vebsajtom, a naročito, korišćenje kontakt formi, online prodavnice „Donatorska berza“, i diskusija na stranicama Vebsajta, kao i korišćenje informacija koje se na Vebsajtu nalaze a koje predstavljaju posredovanje između Korisnika i Medijatora.
 5.  Medijator je lice upisano u Registar medijatora u matičnoj zemlji koju Vebsajt opslužuje svojim uslugama.
 6. Svaki Korisnik Vebsajta koji je prihvatio Opšte uslove poslovanja objavljene od strane vlasnika Vebsajta, udruženja PURS dobija neekskluzivno, neprenosivo pravo korišćenja Vebsajta.

2. Prava i obaveze

 1. PURS posreduje pri vršenju usluga medijacije, a kada je to izričito u pismenom obliku ugovoreno, i organizuje postupke medijacije, na teritoriji Republike Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Rumunije i to isključivo punoletnim Korisnicima sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Rumunije po ovlašćenju licenciranih Medijatora koji svoje usluge oglašavaju putem Vebsajta, ili imaju drugi odgovarajući vid sa radnje sa PURS.
 2. Usluga posredovanja između Korisnika i Medijatora je besplatna za Korisnika.
 3. Posredovanje pri vršenju usluga i oglašavanje se vrši postavljanjem biografije i kontakt podataka Medijatora, kao i korišćenjem kontakt formi i drugih aplikacija koji dovode u vezu Korisnika i Medijatora.
 4. Objavljivanje informacija o uslugama na Vebsajtu ne predstavlja ponudu PURS-a za zaključenje ugovora o medijaciji već samo poziv Korisniku da učini ponudu Medijatoru. Ponudom Korisnika nastaje ugovorni odnos sa Medijatorom,  a PURS je inter alios acta u tom ugovornom odnosu, osim kada su medijatori članovi udruženja PURS.
 5. Medijator je dužan da podatke o svojoj stručnoj spremi, svojim sposobnostima i drugim informacijama značajnim za pružanje usluge medijacije oglasi istinito, u suprotnom, odgovara za štetu koju je time pričinio drugim licima i PURS-u.
 6. Korisnik koji na Vebsajtu objavi kakvo autorsko delo ili srodno pravo postaje trajna svojina vlasnika Vebsajta od momenta objavljivanja, nad kojom vlasnik Vebsajta ima sva imovinska prava, prava reprodukcije i dalje distribucije, osim ako je ugovorom uređeno drugačije.
 7. Korisnik uslugu Medijatoru plaća u skladu sa propisima zemlje u kojoj je medijator registrovan, i oslobađa PURS od odgovornosti za eventualnu štetu prouzrokovanu Korisniku koja je nastala u odnosu Korisnika i Medijatora.
 8. Korisnik klikom na učlanjenje na Vebsajt preko ikonica ponuđenih društvenih mreža, je saglasan da od Vebsajta prima komercijalne poruke u vezi usluga koje se oglašavaju putem Vebsajta, i informacija iz oblasti medijacije, uz pravo da u svakom trenutku povuče saglasnost tako što će obavestiti PURS pismenim putem, preko e-mail adrese info @medijator. com.
 9. Korisnik ne sme diskusijom ili drugom interakcijom na Vebsajtu da krši zakone Republike Srbije i odgovara za štetu koja pretrpe druga lica ili PURS.
 10. Korisnik je upoznat da na Vebsajtu ne može da dobije pravni savet ali da Vebsajt može da proceni da li je njegov spor pogodan za medijaciju.
 11. Korisnik je upoznat i saglasan da u slučaju njegovog kršenja Krivičnog zakonika Republike Srbije i drugih  povreda javnog poretka Vebsajt može njegovu IP adresu i druge informacije proslediti nadležnim organima.
 12. Medijator koji je postavio svoje poslovne informacije u cilju oglašavanja svojih usluga na Vebsajt dao je izričitu saglasnost PURS-u da sa njima neograničeno raspolaže, i ta saglasnost važi sve dok Medijator izričito i pismeno ne zahteva uklanjanje sa Vebsajta a preko e-mail adrese info @medijator. com ili na adresi za prijem pošte: Jurija Gagarina 75/42, Beograd, Republika Srbija.

2.1. Korišćenje online prodavnice „Donatorske berze“

 1. Svakom porudžbinom u online prodavnici „Donatorska berza“ Vebsajta, nakon odbitka troškova, preporučeni iznos donacije označen u vidu cene, Korisnik daje kao dobrovoljni prilog PURS-u za razvoj medijacije u Republici Srbiji i regionu.
 2. Proizvodi u Donatorskoj berzi predstavljaju poklon PURS-a na preporučeni iznos dobrovoljnog priloga, kao vid zahvalnosti, koji Korisnik prihvata sa blagodarnošću.
 3. Za porudžbine željenih poklon-proizvoda u Donatorskoj berzi čija je preporučena visina donacije označena valutom €, Korisnik iz Republike Srbije (rezident) uplaćuje svoj dobrovoljni prilog u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
 4. Neostvarena porudžbina se otkazuje u roku od 15 dana.
 5. Na odnos PURS i Korisnik posredstvom Donatorske berze posebno se primenjuju  Zakon o udruženjima Republike Srbije, Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći Republike Srbije, Zakon o deviznom poslovanju Republike Srbije i Statut PURS-a.

2.2. Obrada prikupljenih podataka

 1. PURS obrađuje podatke o ličnosti prikupljene aplikacijama na svom Vebsajtu sa čime je Korisnik korišćenjem Vebsajta i njenih aplikacija saglasan.
 2. U skladu sa Zakonom PURS će obrađivati podatke u najmanjoj mogućoj i opravdanoj meri kako bi svoje zainteresovane Korisnike obavestio o svojim aktivnostima.
 3. Korisnik u svako doba može da opozive svoju saglasnost.

3. Ograničenje odgovornosti

 1. PURS je isključivo posrednik između Medijatora i Korisnika, i ne snosi nikakvu odgovornost za rad medijatora, advokata, niti drugih lica koji učestvuju u postupku medijacije, osim medijatora koji su članovi udruženja PURS.
 2. PURS ne odgovara za tačnost biografija, i drugih podataka koje su postavili Medijatori na svojim profilima. Sve informacije vezane za njihovu stručnu obučenost dobijene su isključivo od strane samih medijatora ili preuzete sa drugih sajtova uz prethodnu saglasnost.
 3. Za korišćenje aplikacija koja predstavljaju intelektualnu svojinu drugih pravnih lica u zemlji i inostranstvu a nalaze se na Vebsajtu, kao što su Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin i drugi, odgovaraju ta pravna lica.

4. Intelektualna svojina, autorska i srodna prava

 1. PURS je vlasnik  imovinskih, intelektualnih, autorskih i srodnih prava na Vebsajtu i pripadajućoj bazi podataka.
 2. Svako neovlašćeno korišćenje Vebsajta uključujući kopiranje sadržaja, dizajna ili bilo kog drugog elementa biće sankcionisano u skladu sa Zakonom.
 3. Prethodna saglasnost za korišćenje sadržaja koji se tiču autorskih dela i srodnih prava nije potrebna ukoliko se kao izvor navede link www.medijator.com tako da korisnici klikom imaju direktnu vezu sa Vebsajtom.

5. Završne odredbe

 1. U slučaju spora koji nastanu iz  korišćenja Vebsajta, kao i u drugim slučajevima koji upućuju na primenu Opštih uslova poslovanja,  strane će nastojati da svoj spor najpre reše medijacijom i u tu svrhu koristiće usluge Nacionalnog udruženja medijatora Srbije.
 2. Sve što nije regulisano Opštim uslovima poslovanja važi Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije. Prednost nad Opštim uslovima poslovanja imaju samo neposredne pogodbe u pismenom obliku.
 3. Izmene Opštih uslova poslovanja PURS obavezuju korisnike danom objave na Vebsajtu.
  U vezi podataka PURS će obavestiti Korisnike da ponovno preispitaju saglasnost, a protekom roka od 8 dana od dana objave smatra se da su održali svoj pristanak na snazi.
 4. Za  odnos koji nastane korišćenjem  Vebsajta, između PURS, i Korisnika koji su nerezidenti, odnosno, državljani van granica Republike Srbije, merodavno je materijalno pravo Republike Srbije.
 5. U slučaju nesaglasnosti prevoda na Vebsajtu sa drugim jezicima prednost imaju Opšti uslovi poslovanja na srpskom jeziku.

P R E D S E D N I K

mr Neda Jelić