U skladu sa čl. 2. Pravilnika o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja (Sl.gl.RS. 35/2015) Udruženje Posrednici u rešavanju sporova na sednici Kolegijuma od 27.12.2019. godine usvojilo je Odluku o tarifi za pružene usluge medijacije br. 47/19.

Strane u postupku medijacije toškove postupka snose na jednake delove, osim ukoliko se nisu drugačije sporazumele!

Odluka o tarifi za pružene usluge medijacije br. 47/19

Strane u postupku potpisivanjem Sporazuma o pristupanju posredovanju u organizaciji Udruženja prihvataju ovaj troškovnik

Odlukа o tarifi za pružene usluge medijacije br. 47/19, tabelarni prikaz vrednost spora (RSD) od vrednost spora (RSD) do iznos u RSD – prvi sastanak iznos u RSD – svaki sledeći sastanak
1. 1 100 000 7 500 7 500
2. 100 001 250 000 12 000 7 500
3. 250 001 500 000 15 000 7 500
4. 500 001 1 000 000 30 000 15 000
5. 1 000 001 2 000 000 50 000 25 000
6. 2 000 001 4 000 000 75 000 25 000
7. 4 000 001 8 000 000 100 000 25 000
8. 8 000 001 16 000 000 125 000 25 000
*Ako vrednost spora prelazi 16 000 000 pored nagrade od 125 000 rsd na svakih 100 000 RSD vrednosti pripada i nagrada od 10 000 RSD
**Mogućnost odstupanja od utvrđene tarife za strane koje u online medijaciji koriste elektronski potpis najviše do 25%
***U slučaju postizanja sporazuma Udruženju pripada nagrada od 50% vrednosti prvog medijacijskog sastanka
****Odlukom predsednika Udruženja stranke koje spadaju u socijalnu kategoriju građana, uz priložen dokaz, mogu biti oslobođene dela medijacijskih troškova (SIROMAŠKO PRAVO)

Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja (Službeni glasnik RS, br. 35/2015) vrednost spora od vrednost spora do iznos u RSD / 1. med. sast.***
1. 1 RSD 100 000 RSD 7 500
2. 100 001 RSD 250 000 RSD 12 000
3. 250 001 RSD 500 000 RSD 15 000
4. 500 001 RSD 1 000 000 RSD 30 000
5. 1 000 001 RSD 2 000 000 RSD 50 000
6. 2 000 001 RSD 4 000 000 RSD 75 000
7. 4 000 001 RSD 8 000 000 RSD 100 000
8. 8 000 001 RSD 16 000 000 RSD 125 000
*Ako vrednost spora prelazi 16 000 000 pored nagrade od 125 000 rsd na svakih 100 000 RSD vrednosti pripada i nagrada od 10 000 RSD
** u neprocenjivim sporovima: smetanje državine i pravo službenosti 1. med. sast. je 7 500 RSD, u stambenim sporovima 12 000 RSD, neprocenjivi radni sporovi 13 000 RSD,
autorsko pravo i srodna prava, žig, model i ostali sporovi u vezi intelektualne svojine 15 000 RSD
***NAVEDENI IZNOSI PREDSTAVLJAJU NAGRADU ZA JEDNAN MEDIJACIJSKI SASTANAK