Zakoni o medijaciji

Podzakonski akti

Drugi propisi u kojima se nalaze norme o medijaciji

Srbija

ZAKON

O PARNIČNOM POSTUPKU

(„Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US i 55/2014)

Član 11

Sud će da uputi stranke na medijaciju ili na informativno ročište za medijaciju, u skladu sa zakonom, odnosno da ukaže strankama na mogućnost za vansudsko rešavanje spora medijacijom ili na drugi sporazuman način.

Član 67

st.6

Sudija ne može da vrši sudijsku dužnost (isključenje) ako:

6) je u istom predmetu učestvovao u postupku medijacije ili u zaključenju sudskog poravnanja koje se pobija u parnici ili je doneo odluku koja se pobija ili je zastupao stranku kao advokat;

Član 152

st.3

Ako se u toku postupka stranke sporazumeju da se pokuša medijacija ili sud uputi stranke na postupak medijacije sud će da odredi da iznos potreban za podmirenje troškova ovog postupka polože obe stranke na jednake delove.

Član 158

Svaka stranka snosi svoje troškove ako je parnica okončana sudskim poravnanjem ili poravnanjem posle uspele medijacije, osim ako se stranke drugačije ne sporazumeju ili ako je to posebnim zakonom drugačije propisano.

Član 305

st.3

Sud će da upozna stranke sa njihovim pravom da spor mogu da reše medijacijom.

Član 340

Ako je to posebnim zakonom propisano ili kada stranke saglasno predlože rešavanje spora putem medijacije, sud će da zastane sa postupkom i uputi stranke na medijaciju.

U parnične troškove ulaze troškovi poravnanja koje je pokušano, a nije uspelo i troškovi medijacije koja je pokušana (član 152. stav 3), a nije uspela.

Član 341

Postupak medijacije sprovodi se u skladu sa posebnim zakonom.

Sud će da zakaže ročište za glavnu raspravu ukoliko stranke ne reše spor putem medijacije po proteku roka od 30 dana od dana kada stranka obavesti sud da je odustala od medijacije.

ZAKONIK

O KRIVIČNOM POSTUPKU

(„Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014)

Postupanje po privatnoj tužbi

Član 505

Pre određivanja glavnog pretresa za krivična dela za koja se goni po privatnoj tužbi, sudija će pozvati privatnog tužioca i okrivljenog da određenog dana dođu u sud radi upoznavanja sa mogućnošću upućivanja na postupak medijacije. Okrivljenom se uz poziv dostavlja i prepis privatne tužbe.

Ako u postupku medijacije dođe do izmirenja privatnog tužioca i okrivljenog i namirenja imovinskopravnog zahteva, privatna tužba se smatra povučenom i sudija donosi rešenje o odbijanju privatne tužbe, a u slučaju neuspešnog okončanja postupka medijacije, sudija će po prijemu obaveštenja o tome odrediti glavni pretres (član 504. stav 1.).

Ako privatni tužilac i okrivljeni ne prihvate postupak medijacije, sudija će uzeti izjave od njih i pozvati ih da stave svoje predloge u pogledu pribavljanja dokaza, pri čemu moraju označiti koje bi se činjenice imale dokazati i kojim od predloženih dokaza.

Ako sudija smatra da nije potrebno pribavljanje dokaza, a ne postoje neki drugi razlozi za posebno zakazivanje glavnog pretresa, može odmah doneti rešenje da se glavni pretres održi i po završetku glavnog pretresa doneti odluku o privatnoj tužbi. Na ovo će se posebno upozoriti privatni tužilac i okrivljeni prilikom dostavljanja poziva.

Ako se privatni tužilac ne odazove na uredno dostavljen poziv iz stava 1. ovog člana, a izostanak ne opravda, sudija će rešenjem odbiti privatnu tužbu.

Ako se okrivljeni ne odazove na uredan poziv iz stava 1. ovog člana ili mu se poziv nije mogao uručiti zbog neprijavljivanja sudu promene adrese prebivališta ili boravišta, sudija pojedinac će odrediti glavni pretres (član 504. stav 1.).

ZAKON

O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA

(„Sl. glasnik RS“, br. 125/2004 i 104/2009)

Član 1

Ovim zakonom uređuju se način i postupak mirnog rešavanja kolektivnih i individualnih radnih sporova, izbor, prava i obaveze miritelja i arbitara i druga pitanja od značaja za mirno rešavanje radnih sporova.

Postupak mirnog rešavanja radnih sporova pokreće se i vodi u skladu sa ovim zakonom, ako o istom sporu nije odlučeno u skladu sa propisima o radu.

od člana 4 do člana 55

ZAKON

O OSIGURANJU

(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2004, 70/2004 – ispr., 61/2005, 61/2005 – dr. zakon, 85/2005 – dr. zakon, 101/2007, 63/2009 – odluka US, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013 i 139/2014 – dr. zakon)

Zaštita prava osiguranika, korisnika osiguranja i trećih oštećenih lica

Član 144

Narodna banka Srbije posreduje u rešavanju odštetnog zahteva radi sprečavanja nastanka spora iz osnova osiguranja, razmatra prigovore osiguranika, korisnika osiguranja i trećih oštećenih lica i štiti prava i interese tih lica.

Narodna banka Srbije propisuje način zaštite prava i interesa lica iz stava 1. ovog člana.

PORODIČNI ZAKON

(„Sl. glasnik RS“, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015)

Postupak posredovanja

Sadržina postupka posredovanja

Član 229

Postupak posredovanja (u daljem tekstu: posredovanje) obuhvata postupak za pokušaj mirenja (u daljem tekstu: mirenje) i postupak za pokušaj sporazumnog okončanja spora (u daljem tekstu: nagodba).

Kada se sprovodi posredovanje

Član 230

(1) Posredovanje se redovno sprovodi uz postupak u bračnom sporu koji je pokrenut tužbom jednog od supružnika.

(2) Posredovanje u bračnom sporu se ne sprovodi:

1. ako jedan od supružnika ne pristane na posredovanje;

2. ako je jedan od supružnika nesposoban za rasuđivanje;

3. ako je boravište jednog od supružnika nepoznato;

4. ako jedan ili oba supružnika žive u inostranstvu.

Ko sprovodi posredovanje

Član 231

(1) Posredovanje, po pravilu, sprovodi sud.

(2) Uz poziv na ročište za posredovanje dostavlja se i tužba za poništenje ili razvod braka.

(3) Sudija koji rukovodi posredovanjem ne može učestvovati u donošenju odluke u nekoj kasnijoj fazi postupka, osim ako je posredovanje uspelo.

Kako se sprovodi posredovanje

Član 232

(1) Po prijemu tužbe za poništenje ili razvod braka, sud zakazuje ročište za posredovanje koje se održava samo pred sudijom pojedincem.

(2) Sudija koji rukovodi posredovanjem dužan je da preporuči supružnicima da se podvrgnu i psiho-socijalnom savetovanju.

(3) Ako supružnici pristanu na psiho-socijalno savetovanje, sud će na njihov predlog, ili uz njihovu saglasnost, poveriti posredovanje nadležnom organu starateljstva, bračnom ili porodičnom savetovalištu, odnosno drugoj ustanovi koja je specijalizovana za posredovanje u porodičnim odnosima.

(4) Poveravanje se vrši dostavljanjem tužbe za poništenje ili razvod braka.

Mirenje

od član 233 do član 239

Nagodba

od člana 240  do člana 246

 član 313 tač. 3 ; Član 314 tač.4; član 322 tač. 2; član 326 tač.3

POSLOVNIK O RADU („Sl. glasnik RS“, br. 34/2011)

Medijacija

Član 27

(1) Voditelj tima koji postupa u predmetu dužan je da razmotri mogućnost sprovođenja medijacije i da o svom mišljenju obavesti pomoćnika Poverenika koji rukovodi Sektorom za postupanje po pritužbama.

(2) Po prethodno pribavljenom mišljenju voditelja tima, pomoćnik Poverenika upućuje stranama pisani predlog za sprovođenje medijacije i ostavlja im rok od 15 dana da se izjasne o predlogu, da sporazumno odrede jednog ili više medijatora sa Liste ovlašćenih medijatora ili da se saglase da medijatora odredi Poverenik.

(3) Ako se jedna ili obe strane, u ostavljenom roku, izjasne da ne žele sprovođenje medijacije ili rok za izjašnjenje bezuspešno protekne, pomoćnik Poverenika to konstatuje zabeleškom na spisu predmeta.

(4) Ako u ostavljenom roku strane prihvate sprovođenje medijacije, pomoćnik Poverenika donosi odluku o imenovanju medijatora.

(5) Odlukom o imenovanju medijatora određuju se: rok za sprovođenje medijacije koji ne može biti duži od 30 dana, način i rok u kome medijator obaveštava pomoćnika Poverenika o ishodu medijacije, visina naknade za rad i naknade za troškove puta i boravka medijatora i druga prava i dužnosti medijatora.

Lista ovlašćenih medijatora

Član 28

(1) Lista ovlašćenih medijatora vodi se u Sektoru za postupanje po pritužbama.

(2) Kriterijume i bliže uslove koje treba da ispunjavaju medijatori sa Liste ovlašćenih medijatora utvrđuje Poverenik, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak medijacije.

(3) Predlog za stavljanje medijatora na Listu ovlašćenih medijatora mogu dati pomoćnik Poverenika, načelnici odeljenja i samostalni savetnici u Sektoru za postupanje po pritužbama.

(4) Odluku o stavljanju medijatora na Listu ovlašćenih medijatora donosi Poverenik, po prethodno pribavljenoj saglasnosti medijatora.

Sprovođenje postupka medijacije

Član 29

Postupak medijacije sprovodi se u skladu sa posebnim zakonom.

Ishodi medijacije

Član 30

(1) Ako je u postupku medijacije postignut sporazum, medijator dostavlja sporazum pomoćniku Poverenika koji rukovodi Sektorom za postupanje po pritužbama.

(2) Ako u postupku medijacije nije postignut sporazum, medijator o tome sačinjava službenu belešku i dostavlja je pomoćniku Poverenika koji rukovodi Sektorom za postupanje po pritužbama.

(3) Ako u postupku medijacije nije postignut sporazum, postupak po pritužbi se nastavlja.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon)

Tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Član 142

Ministarstvo sačinjava listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova koji ispunjavaju uslove propisane članom 141. stav 2. ovog zakona i javno je objavljuje.

Tela iz stava 1. ovog člana su lica koja imaju svojstvo posrednika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje posredovanje u rešavanju sporova (medijacija), odnosno stalne arbitražne institucije u skladu sa zakonom kojim se uređuje arbitraža.

Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova sadrži:

1) naziv, sedište, adresu i internet adresu svih tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova;

2) podatke o njihovom unutrašnjem uređenju i načinu finansiranja, uključujući i podatke o fizičkim licima koja su zadužena za rešavanje sporova, njihovom profesionalnom iskustvu, naknadi i od strane koga su angažovani;

3) poslovnik o radu;

4) prosečnu dužinu trajanja spora;

5) jezik, odnosno jezike na kojima se može podneti prigovor i sprovoditi postupak;

6) vrste potrošačkih sporova koje su obuhvaćene procedurom;

7) razloge zbog kojih telo može da odbije vansudsko rešavanje potrošačkog spora.

Jednom godišnje, najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu, tela nadležna za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova dužna su da javno objave i dostave Ministarstvu izveštaj koji sadrži podatke o primljenim zahtevima za pokretanje spora, pokrenutim i okončanim sporovima, uočenim značajnim problemima i slično, a u skladu sa članom 141. stav 2. ovog zakona.

Ukoliko tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova prestanu da ispunjavaju propisane uslove i javno ne objave i ne dostave izveštaj iz stava 4. ovog člana biće brisana sa liste tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

ZAKON O STEČAJU („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012 – odluka US i 83/2014)

Medijacija

Član 115

Poverilac osporenog potraživanja, odnosno stečajni upravnik uz saglasnost odbora poverilaca, može predložiti rešavanje spornog odnosa putem medijacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak medijacije.

Ukoliko do zaključenja ispitnog ročišta postoji saglasnost stečajnog upravnika i odbora poverilaca, odnosno poverioca osporenog potraživanja, o rešenju spornog potraživanja putem medijacije, stečajni sudija će sporne prijave izdvojiti iz liste potraživanja.

Postupak medijacije može trajati najduže 30 dana od dana zaključenja ispitnog ročišta, u kom roku je stečajni upravnik dužan da obavesti stečajnog sudiju o rezultatu sprovedenog postupka.

Izuzetno, u opravdanim slučajevima, na saglasan predlog svih učesnika u postupku posredovanja, stečajni sudija može odobriti produženje roka iz stava 3. ovog člana, a najduže do isteka roka od 60 dana od dana zaključenja ispitnog ročišta.

Poverilac koji je po sprovedenom postupku medijacije, utvrdio svoje potraživanje, ima pravo da traži da se uvrsti u listu utvrđenih potraživanja u skladu sa ovim zakonom.

Poverilac osporenog potraživanja koje po isteku roka iz st. 3. i 4. ovog člana nije utvrđeno u sprovedenom postupku medijacije stiče status poverioca osporenog potraživanja.

Član 117

st.1

Poverilac čije je potraživanje osporeno upućuje se na parnicu, odnosno na nastavak prekinutog parničnog postupka radi utvrđivanja osporenog potraživanja, koju može da pokrene, odnosno nastavi u roku od 15 dana od dana prijema zaključka iz člana 116. ovog zakona, odnosno od dana isteka roka za medijaciju u skladu sa članom 115. ovog zakona.

 Član 139

st.3 tač.1

Nacrt za glavnu deobu sadrži sledeće podatke: 1) konačnu listu svih potraživanja iz člana 114. ovog zakona, uključujući i potraživanja koja su utvrđena nakon ispitnog ročišta u postupku medijacije ili parničnom postupku;

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI („Sl. glasnik RS“, br. 24/2011)

IV USLUGE I KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE

Grupe usluga socijalne zaštite

Član 40

Usluge socijalne zaštite podeljene su u sledeće grupe:

1) usluge procene i planiranja – procena stanja, potreba, snaga i rizika korisnika i drugih značajnih osoba u njegovom okruženju; procena staratelja, hranitelja i usvojitelja; izrada individualnog ili porodičnog plana pružanja usluga i mera pravne zaštite i drugih procena i planova;

2) dnevne usluge u zajednici – dnevni boravak; pomoć u kući; svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju;

3) usluge podrške za samostalan život – stanovanje uz podršku; personalna asistencija; obuka za samostalni život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu;

4) savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge – intenzivne usluge podrške porodici koja je u krizi; savetovanje i podrška roditelja, hranitelja i usvojitelja; podrška porodici koja se stara o svom detetu ili odraslom članu porodice sa smetnjama u razvoju; održavanje porodičnih odnosa i ponovno spajanje porodice; savetovanje i podrška u slučajevima nasilja; porodična terapija; medijacija; SOS telefoni; aktivacija i druge savetodavne i edukativne usluge i aktivnosti;

5) usluge smeštaja – smeštaj u srodničku, hraniteljsku ili drugu porodicu za odrasle i starije; domski smeštaj; smeštaj u prihvatilište i druge vrste smeštaja.

ZAKON O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004 i 104/2009)

Član 4

Mirenje, u smislu ovog zakona, jeste postupak u kome miritelj pruža pomoć stranama u kolektivnom sporu sa ciljem da zaključe sporazum o rešenju spora ili u kome miritelj stranama u kolektivnom sporu daje preporuku o načinu rešavanja spora.

3) Organ nadležan za mirenje

Član 20

Postupak mirenja u kolektivnom sporu vodi se pred Odborom za mirenje (u daljem tekstu: Odbor).

Postupak mirenja

Član 21

Miritelj je dužan da zakaže raspravu u roku od tri dana od dana prijema predloga i dokumentacije o predmetu spora i o tome obaveštava strane u sporu.

Strane u sporu su dužne da odrede svog predstavnika u Odboru i o tome obaveste miritelja najkasnije do dana zakazane rasprave.

Ako strane u sporu ne odrede svog predstavnika u roku iz stava 2. ovog člana, postupak mirenja vodi miritelj neposrednim kontaktom sa stranama u sporu.

Član 22

Miritelj je predsedavajući Odbora.

Miritelj otvara i rukovodi raspravom.

Predstavnici strana u sporu na raspravi iznose svoje stavove i predloge.

Član 23

Miritelj ima pravo da odvojeno, van rasprave, prikuplja informacije i druge podatke od predstavnika strana u sporu.

Član 24

Po okončanju postupka mirenja, miritelj zaključuje raspravu i sa članovima Odbora donosi preporuku o načinu rešavanja spora (u daljem tekstu: preporuka).

Član 25

Odbor daje preporuku u pismenom obliku, sa obrazloženjem.

Za preporuku je potrebno da glasaju svi članovi Odbora.

Ako Odbor ne donese preporuku u roku od pet dana od dana zaključenja rasprave, miritelj može stranama u sporu da predloži preporuku.

Član 26

Preporuka ne obavezuje strane u sporu.

Ako strane u sporu prihvate preporuku, zaključuju sporazum o rešenju spora.

Ako je predmet spora kolektivni ugovor, sporazum postaje sastavni deo kolektivnog ugovora.

Ako predmet spora nije kolektivni ugovor, sporazum ima snagu izvršne isprave.

ZAKON

O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA

(„Sl. glasnik RS“, br. 85/2005)

 

Vrste vaspitnih naloga

Član 7

tač.1

Vaspitni nalozi su:

1) poravnanje sa oštećenim kako bi se naknadom štete, izvinjenjem, radom ili na neki drugi način otklonile, u celini ili delimično, štetne posledice dela;

ZAKON

O ZABRANI DISKRIMINACIJE

(„Sl. glasnik RS“, br. 22/2009)

Nadležnost Poverenika

Član 33

Poverenik:

2. podnosiocu pritužbe pruža informacije o njegovom pravu i mogućnosti pokretanja sudskog ili drugog postupka zaštite, odnosno preporučuje postupak mirenja;

Mirenje

Član 38

Poverenik predlaže sprovođenje postupka mirenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak medijacije, a pre preduzimanja drugih radnji u postupku.