Osnovni sud u Novom Sadu do kraja nedelje otvara Info-centar

Osnovni sud u Novom Sadu do kraja nedelje će otvoriti Info-centar, gde će zainteresovani moći da dobiju informacije koje ih zanimaju, a tiču se mirnog rešenja spora.

Predsednik  Osnovnog suda u Novom Sadu Tamara Radović istakla je da je svrha medijacije da uz posredstvo treće nepristrasne osobe suparničke strane lakše nađu zajednički jezik i dođu do prihvatljivog sporazuma o rešavanju sukoba ili spora. Postupak medijacije je hitan i okončava se u roku od 30 do 60 dana a sporazum koje se postigne u medijaciji ima snagu vansudskog poravnanja. Medijacija se može pokrenuti pre ili u toku sudskog postupka, sve do okončanja izvršnog postupka.

Prema rečima Olivere Pejak Prokeš, sudije Apelacionog suda u Novom Sadu i medijatora u porodičnim sporovima, cilj uvođenja alternativnog načina rešavanja sporova je i da se smanji broj sudskih predmeta i da se građanima omogući lakša i brža pravda. Na spisku medijatora u Ministarstvu pravde, po njenim rečima, nalazi se više od 500 obučenih stručnjaka.

U slučaju kada su sudije medijatori, oni ne mogu da uzmu nikakvu naknadu. Medijaciju mogu da rade samo van radnog vremena, kaže sudija Pejak Prokeš.

advokat Tanja Dugonjić

Advokat Tanja Dugonjić, iz Nacionalnog udruženja medijatora Srbije, napomenula je da je 15. maja počela akcija besplatnih usluga medijacije i da će trajati tri meseca. Besplatna medijacija u okviru akcije važi za sporove male vrednosti, one u kojima su učesnici socijalno ugroženi, marginalizovane grupe, i korisnici socijalne pomoći. Medijacija bez troškova je predviđena i za potrošačke, komšijske, porodične, radne i druge sporove, gde se proceni da ona može da pomogne u rešavanju.

Izvor: novosti.rs