Gorazd Đurović

Poslednji komentari

Gorazd Đurović

 

Gorazd Đurović

Završio V beogradsku gimnaziju. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Svršeni polaznik Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose na Pravnom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu Gorazd Đurović je član Pravne klinike za medijaciju, gde je stekao sertifikat o završenoj osnovnoj obuci za posrednika-medijatora u ukupnom trajanju od 44 časova. Prvi put se sa medijacijom susreće tokom studija na kursu Fields-mediation 2013. godine gostujućeg predavača Kenneth Fields-a. Prošao je 3 pregovaračka kursa sa praktičnim delom na Fakultetu za Bezbednost u Beogradu organizovanog od profesionalnih pregovarača MUP-a u kriznim situacijama. Prisutvovao brojnim seminarima, od kojih i seminaru Agencije za borbu protiv korupcije  „Mehanizmi za sprečavanje korupcije“. Učestvovao u radu Studenskog palamenta i bio na izbornoj listi za Studenski parlament Pravnog fakulteta u Beogradu 2007. godine, kao predstavnik Debatnog kluba. Učestvovao u organizaciji Ministarskog saveta OSCE/OEBS (Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju) održanog u Beogradu 2015. godine. Na Fakultetu za bezbednost 2016. godine pohađa kurs: „Primena specijalnih tehnika kriminalističkog ispitivanja i isleđivanja u sektoru bezbednosti“, predavača kriminalističkog psihologa, pripadnika Uprave kriminalističke psihologije MUP-a RS. Specijalizovanu obuku „Napredne veštine pregovaranja – Medijacije“ pohađa 2016, a 2017 „Medijacija kao sredstvo prevencije i rešavanja sporova u privredi“. Iste godine Gorazd Đurović pohađa i specijalizovanu obuku „Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu – Mobinga“. Od 2017. stiče zvanje master pravnika odbranom master rada na temu „Medijacija i hrišćanska etika“.

Gorazd Đurović osnovnu obuku za posrednike po važećem Zakonu stiče u akreditovanoj organizaciji Partneri za demokratske promene Srbija.

Rešenjem Ministarstva pravde Republike Srbije broj 740-09-968/2015-22, od 06.10.2015. godine  imenovan  za licenciranog posrednika u rešavanju sporova – medijatora.

Od kraja oktobra 2015. godine je član Nacionalnog udruženja medijatora Srbije.

Аdvokatski pripravnik upisan u imenik Advokatske komore Beograda.

U toku trajanja obuke medijacije na Pravnom fakultetu u Beogradu, ponesen harizmom trenera obuke, a u želji da pruži svoj doprinos razvoju medijacije na ovim prostorima, pokreće prvi regionalni servis za medijaciju medijator.com.

Od 22.06.2016. osnivač i prvi predsednik udruženja „Posrednici u rešavanju sporova“ (PURS).

Ovlašćeni medijator u potrošačkim sporovima rešenjem broj 011-00-00484/2016-11 od 07.11.2016. godine. Medijaciju u potrošačkim sporovima sprovodi na srpskom jeziku i do vrednosti 500 000 RSD.

 

Radno vreme

Ponedeljak: 14:00  – 20:00 PM
Utorak:       14:00  – 20:00 PM
Sreda:         14:00  – 20:00 PM
Četvrtak:    14:00  – 20:00 PM
Petak:         14:00  – 20:00 PM
Subota:       10:00  – 14:00 PM
Nedelja:       ne radi

 

gorazd @medijator.com

Skype

For calls from abroad please use Skype.

Konsultacije

Moje besplatne konsultacije možete dobiti ovde.

Povezani članovi