Sudski postupak ili medijacija?

Država se sastoji od tri nivoa vlasti: zakonodave, izvršne i sudske. To su osnovi moderne države. Ipak, to ne znači da je civilizacija dostigla svoj vrhunac. Naprotiv, čovek je došao tek do neke baze svog samoorganizovanja, i biće potrebne hiljade godina za usavršavanjem.

Sudksa vlast je temelj parvde jednog društva. Nažalost, ne postoji idealan sudski sistem u kome su stranke zadovoljne sudom. To nije ni moguće. Percepcije parvičnosti su različite za svakog pojedinca, a sudija koji odlučuje je takođe ličnost sa sopstvenim percepcijama, koje on unosi u svoju konačnu odluku. I, kada se toliko puno mišljenja sukobi uz stege državne prinude da se spor mora rešiti, kao rezultat proizilazi da neko mora izaći nezadovoljan iz sudnice.

Pritom, često mehanizmi koji služe za postizanje pravde dožive i svoju negaciju. Stranke se dovijaju uz pomoć svojih punomoćnika na razne načine kako bi izvukli što bolju poziciju i spor preokrenuli u svoju korist.

Moderan čovek traži nova rešenja kako bi došao do idealnog modela samoorganizovanja. Jedan od produkta je i medijacija. Alternativno rešavanje sudskih sporova. Dovoljno vezana za sudsku vlast a dovoljno daleko od nje i njenih nesavršenosti.

Sudije ne mogu da identifikuju interese stranaka i njihove neostvarene potrebe. Oni se bave formalnostima, a ne rešavanju konkretnih problema pojedinca. Cene dokaze, a ne cene mogućnosti da stranke budu  zadovoljne. Sve je to uloga medijatora, odnosno posrednika.

Medijator, ne odlučuje, medijator ne savetuje, on otkriva sam koren sukoba, i pomaže strankama da to spoznaju, razumeju jedni druge, i zajednički se dogovore.

Medijacija predstavlja veći stepen humanizacije društva. Razum preovladava životinjske instikte.

U godinama koje dolaze čovek će nastojati da izbegne sud kao način rešavanja svojih sukoba. Sud će za njega biti nedostupan jer će biti skup. Skuplji nego što je danas. Država ima interes da poskupi sudski postupak, ne bi li time smanjila svoje troškove, i najveći deo sukoba prenela na međusobno rešavanje. Dalje od institucija, a opet dalje i od anarhije. U ovom odnosu države i anarhije, medijacija je negde bočno.

Autor: Gorazd Đurović