На основу члана 11. Статута удружења „Посредници у решавању спорова“ и члана 2. Правилника о тарифи о наградама и накнадама у поступку посредовања („Сл. гласник РС“ 35/2015) Колегијум удружења је дана 27.12.2019. године донео:

Дел. Бр. 47/19

Дана: 27.12.19

О Д Л У К А

о тарифи за пружене услуге медијације

 

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се тарифа  за пружене услуге медијације које спроводи удружење „Посредници у решавању спорова“ (Удружење).

Члан 2.

Стране које учествују у поступку медијације (Стране) сносе трошкове поступка којe се састоји од:

  1. Накнада медијатору за поступање по налогу
  2. Накнаде медијатора
  3. Награде Удружењу за постигнути Споразум којим се спор решава путем посредовања
  4. Тарифе састављања Споразума о решавању спора путем посредовања
  5. Путних трошкова
  6. Поштанских трошкова

Стране потписивањем Споразума о приступању посредовању са медијаторима Удружења пристају на наведену тарифу у висини одређених овом Одлуком.

Удружење може одступити од ове Одлуке и одрећи свих трошкова само у случају посебне одлуке Колегијума Удружења у циљу промоције медијације или промоције Удружења.

Удружење може одступити од ове Одлуке и одрећи се дела трошкова из друштвено социјалних разлога, уз претходно достављен доказ о тешком социјалном положају Стране у поступку а у висини које одреди Председник или лице које он овласти, или, у циљу мотивисања Страна за коришћењем електронског потписа у Online медијацији али највише до 25% трошкова утврђених овом Одлуком.

Стране су дужне да уплату трошкова поступка изврше на начин које одреди Удружење.

Обрачун трошкова по овој Одлуци врши Председник Удружења или лице које он овласти.

Стране сносе трошкове поступка на једнаке делове осим ако се другачије нису споразумеле.

Члан 2.1

Захтев за покретање поступка

Да би медијатор поступио по захтеву за покретање поступка медијације, предлагач поступка и медијатор морају да закључе Уговор о налогу (У даљем тексту: Налог).

Накнада медијатору за поступање по налогу је 25% од вредности првог медијацијског састанка и не може бити мања од 2000 РСД.

Уколико друга Страна у поступку прихвати медијацију Накнада медијатора за поступање по налогу се урачунава предлагачу у износ првог медијацијског састанка који пада на његов терет.

Члан 2.2

Накнада медијатора

За одређивање висине награде медијатора за први медијацијски састанак са Странама у поступку, Удружење преузима тарифу утврђену Правилником о тарифи о наградама и накнадама у поступку посредовања („Сл. гласник РС“ 35/2015).

Награда медијатора за сваки следећи састанак је за 50% мањи од тарифе из става 1. овог члана, с тим да један састанак са медијатором не може износити мање од 7500 РСД ни више од 25 000 РСД.

Један сатсанак са медијатором временски траје 2 часа, а уколико Стране напусте сатанак раније, награда медијатора се сразмерно не умањује, односно, сматра се да је састанак трајао пуних 2 часа.

Члан 2.2.1

Online медијација

Медијација на даљиину (У даљем тексту: Online медијација) представља вансудско решавање спорова на даљину уз употребу технолошких средстава комуникације, најпре видео и аудио везе, путем интерента и телефонске везе, без физичког присуства медијатора и Страна у истој просторији.

Један сатсанак у Online медијацији са медијатором временски траје 2 часа, а уколико Стране напусте сатанак раније, награда медијатора се сразмерно не умањује, односно, сматра се да је састанак трајао пуних 2 часа.

Online медијација се увек спроводи када једна Страна предочи медијатору да је између Страна у поступку, који свој имовински спор настоје да реше, било тежег психичког или физичког насиља, независно од постојања правноснажне осуђујуће судске одлуке за кривично дело са елементима насиља.

Члан 2.3

Награда Удружењу за постигнути споразум

Уколико Удружење успешно спроведе поступак медијације који се оконча потписивањем Споразума којим се спор решава путем посредовања, Удружење има право на награду од 50% од вредности првог медијацијског састанка утврђеног тарифом из члана 2.2 став 1. ове Одлуке.

Члан. 2.4

Тарифа састављања Споразума о решавању спора путем посредовања

Уколико Стране у поступку немају свог адвоката – пуномоћника, Споразум којим се спор окончава формално саставља адвокат које Удружење овласти за Стране у поступку по важећој адвокатској тарифи на дан сачињавања Споразума о решавању спора путем посредовања, чије трошкове Стране једнако сносе.

Споразум о решавању спора путем посредовања сачињава адвокатска канцеларија која има потписан уговор о правно-техничкој сарадњи са Удружењем и преузима тарифу утврђену овим чланом.

Споразум о решавању спора путем посредовања може саставити и дипломирани правник ангажован у Удружењу уколико његова садржина не захтева стручност адвоката, у ком случају исти неће бити наплаћен.

Уколико Стране имају своје пуномоћнике – адвокате који учествују у поступку медијације, а ти адвокати преузимају на себе обавезу – одговорност у сачињавању Споразума, трошкови утврђени овим чланом се не наплаћују.

Уколико стране постигну Споразум  само о чињеничним питањима из свог спорног односа, трошкови утврђени овим чланом се не наплаћују.

Члан 2.5

Путни трошкови

Удружење има право на путни трошак уколико медијатор који спроводи поступак има пребивалиште, односно боравиште, изван места у ком се спроводи медијација, у висни међуградске цене аутобуске карте у оба смера.

 Члан 2.6

Поштански трошкови

Удружење може наплатити поштанске трошкове у вези са пружањем услуга.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.

Председник Удружења или лице које он овласти може уцелости одступити од ове Одлуке у случају закључења дугорочног уговора са правним лицем за пружање услуге медијације у том правном лицу у интерним споровима.

Члан 4.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини трошкова за пружене услуге медијације бр. 14/18 од 20.08.2018.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу 8 дана од дана регистрације новог законског заступника Удружења.

   КОЛЕГИЈУМ

Odlukа o tarifi za pružene usluge medijacije br. 47/19, tabelarni prikaz vrednost spora (RSD) od vrednost spora (RSD) do iznos u RSD – prvi sastanak iznos u RSD – svaki sledeći sastanak
1. 1 100 000 7 500 7 500
2. 100 001 250 000 12 000 7 500
3. 250 001 500 000 15 000 7 500
4. 500 001 1 000 000 30 000 15 000
5. 1 000 001 2 000 000 50 000 25 000
6. 2 000 001 4 000 000 75 000 25 000
7. 4 000 001 8 000 000 100 000 25 000
8. 8 000 001 16 000 000 125 000 25 000
*Ako vrednost spora prelazi 16 000 000 pored nagrade od 125 000 rsd na svakih 100 000 RSD vrednosti pripada i nagrada od 10 000 RSD
**Mogućnost odstupanja od utvrđene tarife za strane koje u online medijaciji koriste elektronski potpis najviše do 25%
***U slučaju postizanja sporazuma Udruženju pripada nagrada od 50% vrednosti prvog medijacijskog sastanka
****Odlukom predsednika Udruženja stranke koje spadaju u socijalnu kategoriju građana, uz priložen dokaz, mogu biti oslobođene dela medijacijskih troškova (SIROMAŠKO PRAVO)