Još jedna uspešna medijacija!

Da je medijacija uspešan način rešavanja sporova dokazuje i to da je u našoj zemlji, tačnije na jugu Srbije u gradu Nišu, po navodima Paragraf.rs, po prvi put radni spor okončan medijacijom. Naime, reč je o radnom sporu povodom otkaza ugovora o radu zaposlenom od strane poslodavca. Ovaj spor je trajao čitave dve godine pred Osnovnim sudom u Nišu, tokom kog je presuda bila ukinuta i naloženo je ponavljanje suđenja. Zaposleni je smatrao da je došlo do povrede njegovih prava otkazom ugovora o radu pa je zbog toga tražio poništaj ove odluke od strane Osnovnog suda u Nišu. Kako ni posle dve godine nije došlo do rešenja spora, zaposleni je predložio rešavanje spora medijacijom. Sa tim se saglasio i poslodavac. Ovaj radni spor okončan je već na prvoj sesiji. Stranke su uspele da se dogovore na način koji njima odgovara, dogovoreno je sve u vezi tužbenog zahteva, uključujući i troškove. Obzirom da je medijacija poverljiv postupak detalji njihovog sporazuma nisu poznati, ali je dovoljno znati da je spor koji je trajao dve godine okončan samo u jednom danu. Ovim su strane uštedele kako vreme i tako i troškove. Medijacijom se na mnogo brži i efikasniji način rešavaju sporovi u odnosu na sudski postupak. Korist od medijacije imaju kako fizička tako i pravna obzirom na to da je pravnim licima omogućeno brže ostvarivanje prava i poslovnih interesa, za razliku od sudskog postupka kom se ne nazire kraj.

Izvor: Paragraf.rs