Prva međunarodna konferencija medijatora Jugoistočne Evrope

– 22.10.2016. –

Zagreb

 

Na konferenciji koja će se održati u Zagrebu, u organizaciji Centra za mirenje – Medijator, udruženje PURS i sajt medijator.com imaće svog predstvanika, koji će izlagati o razvoju udruženja PURS, kao i o sporazumu o pristupanju medijaciji kao inicijalnom aktu od koga formalno otpočinje postupak medijacije.

Sažetak govora predsednika udruženja PURS:

Predsednik udruženja „Posrednici u rešavanju sporova“ će 22.10.2016. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska, izložiti kako je tekao razvoj od studenskog projekta, sajta medijator.com, do udruženja PURS, te svoje viđenje sadržine Sporazuma o pristupanju medijaciji.
Naime, početkom 2015. godine počeo je sa radom prvi regionalni sajt za medijaciju medijator.com, sa ciljem regionalnog povezivanja medijatora, i omogućavanja korisnicima pristup uslugama medijacije na prostoru Jugositočne Evrope. Na tom putu se menjao, prilagođavao, da bi 2016. godine izrastao u strukovno udruženje medijatora.
I ako mlado udruženje, ono je učinilo niz mera na ostvarivanju načela medijacije i njene implementacije u pravni sistem Srbije, najpre kroz kreiranje vlastitog modela Sporazuma o pristupanju medijaciji o kome će govornik posebno izlagati.
Sporazum o pristupanju medijaciji je jedna od retkih formalnosti u najneformalnijem postupku za rešavanje spornih odnosa koji je regulisan Zakonom. Iz tog razloga, udruženje PURS mu je posvetilo veliku pažnju.

Prijavite se za prisustvo!

Program:

program-konferencija

Prijave na: medijator@medijator.com.hr