Porodični biznis i medijacija

Wassermann Grupa u ponedeljak, dana 20. aprila 2015.,  održaće konferenciju „Mirenje u obiteljskom poduzetništvu“ sa početkom u 9,30 časova u hotelu Dubrovnik, Ulica Ljudevita Gaja 1, Zagreb.

Konferencija je namenjena predstavnicima malih, srednjih i velikih porodičnih preduzeća koji žele da nauče kako rešavati sporne situacije, posebno one koje se odnose na prenos poslovanja na mlađe naraštaje, na brz i efikasan način te na zadovoljstvo svih strana uključenih u spor.

Predavači:

Mirela Alpeza, direktor CEPOR-a i docent na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, trener za mala i srednja preduzeća u području prenosa poslovanja i razvoja porodičnih preduzeća, autor mini vodiča „Prijenos poslovanja“.

Jasmina Moguš, direktor Wassermann Grupe, registrovan medijator sa dugogodišnjim iskustvom rada u porodičnom preduzetništvu.

 

Problematika vezana za „smenu generacija“ u porodičnom biznisu

Porodični biznis podrazumeva zajedničku saradnju više članova porodice u radu i razvoju porodičnog preduzeća. Činjenica da u jednom poduzeću zajedno rade i sarađuju članovi jedne porodice samo po sebi pretpostavlja mogućnost nastanka nesporazuma, nerazumevanja i problema među njima. Poseban vid nesuglasica odnosno „sporova“ u porodičnom biznisu odnosi se na pitanje „smene generacija“. Najčešće nedoumice odnose se na promišljanja vlasnika poduzeća da li da mlađu generaciju  treba uvesti samo u upravljačku strukturu porodičnog biznisa, ili  im prepustiti i vlasništvo nad porodičnim preduzećem, odnosno i jedno i drugo. Ono što preduzetnici verovatno najmanje žele je da ne učine ništa i prepuste nasljednicima da se o tome dogovaraju ili sukobljavaju u ostavinskom postupku, a možda i u dugotrajnoj sudskoj parnici.

Zašto je članovima porodičnog preduzetništva lakše da razgovaraju o porezima i troškovima poslovanja, nego o „smeni generacije“?

Problemi odnosno „sporovi“ koji se javljaju među članovima porodičnog poduzeća su takve prirode, da spomenute osobe o tome po pravilu ne žele međusobno da razgovaraju. Naime, o troškovima i porezima lakše je razgovarati, jer oni predstavljaju činjenice. No, o porodičnim problemima i harmoniji u nije lako razgovarati, jer se ovdje radi o emocijama koje predstavljaju opasnost za objektivno  rasuđivanje i realno sagledavanje problema. Tako da članovi porodice najčešće o tome nisu spremni otvoreno da razgovaraju, kako međusobno, tako i sa trećima. Iako opisano može delovati apsurdnim, u tome leži gotovo čitava problematika porodičnog biznisa.

Porodični biznis i nesuglasice, kako ih rešiti?

Jedan od najuspešnih načina rešavanja opisanih situacija unutar porodičnog preduzeća je postupak MEDIJACIJE. U svakodnevnom životu rašireno je mišljenje da se medijacija koristi samo za rešavanje sporova koji se vode pred sudovima. No, upravo je porodični biznis takvo područje života i delovanja u kojem postoji mnogo „sporova“ koji se ne iznose pred sudove ili druga tiela, ali kojima je potrebno ispravno pristupiti, te ih riešiti na najbezbolniji i najefikasniji način za svaku osobu uključenu u spor. Postupak medijacije je kvalitetan i efikasan način prevladavanja međusobnih neslaganja, nesuglasica ili čak većih problema kod smene generacija za porodični biznis.

U praksi se kao najbolji način sprovođenja medijacije, među članovima porodičnog preduzećaa, pokazao taj da svi učesnici sednu za isti sto i da se započne sa mirnim, staloženim i kvalitetnim razgovorom. Za neke porodice to je prva prilika da mirno i obazrivo razgovaraju jedni sa drugima, a opet uz pomoć treće osobe/medijatora, koja im sa svojim stručnim znanjima pomaže da vode taj razgovor.

Izvor: HUM – Porodični biznis i medijacija