Dr Srđan Šimac o preuzimanju kontrole nad konfliktima

Dr Srđan Šimac sudija Visokog trgovačkog suda Hrvatske i predsednik Hrvatske udruge za mirenje, za internet portal Poslovni.hr, objavio je članak na temu preuzimanja kontrole nad konfliktima.

„Najbolje je u trenutku sklapanja ugovora s poslovnim partnerom u ugovore uključiti detaljne i precizne klauzule o pregovorima i medijaciji koje se ne daju zaobići tužbom te odabrati metode koje nisu usmjerene na suprotstavljanje.“

U svom članku za Poslovni.hr, dr Srđan Šimac napominje da su konflikti sastavni deo života i poslovanja dok, evoluiraju samo metode njihovog rešavanja. U slučaju konflikta pravnici često izaberu parnicu kao model njegovog rešavanja.  Postavlja se pitanje treba li parnica biti prvo rešenje problema?

Dr Srđan Šimac napominje da ne postoji bolji trenutak za odluku kako rešavati buduće sporove s poslovnim partnerom od trenutka sklapanja ugovora. Tada su stranke u najboljim odnosima. Sklapajući novi posao, stranke su pune optimizma, nade i želja za zajedničkim poslovnim uspehom. Suglasni su oko svih odredbi ugovora i žele njegovo ostvarenje. Ipak stranke trebaju biti svesna  da će doći dan kada će iz nekog razloga početi različito da gledaju na pojedine ugovorne odredbe oko kojih su se još nedavno saglasili. Tumačiće ih onako kako odgovaraju njihovim vlastitim interesima.

Reč je o uobičajenom, prirodnom ljudskom ponašanju koje proizlazi iz usmerenosti na sebe i svoje interese. Ta usmerenost se pojačava u kriznim situacijama kakvom se može smatrati i pitanje ispunjenja ugovornih obveza. Ove okolnosti ojačavaju iskonsku ljudsku potrebu za „biti u pravu“ koja predstavlja generator svih konflikata. Ni tada, a ni kasnije, ugovorne strane najčešće nisu svesne da biti u pravu nije najbolje rešenje za njihov odnos. Razlike u mišljenju aktiviraju ljudske obrambeno-napadačke mehanizme, teške rieči, prekid komunikacije i pregovora, konflikt i konačno spor.

 Pravo izbora rešenja spora

Potrošači su naviknuti na mogućnost izbora između velikog broja proizvoda i usluga. Stranke u konfliktu ili sporu, kao i potrošači, takođe imaju pravo na izbor! Već u trenutku sklapanja ugovora znaju ili bi morale znati da im je u rešavanju budućih konflikata i sporova na raspolaganju više mogućnosti: pregovori, medijacija, arbitraža i parnica. Svaka od njih ima važno mesto u pravosudnom sistemu. Svaka ima veće ili manje prednosti i nedostatke i odgovara konkretnom sporu i strankama. Imati izbor važna je ljudska odrednica. Izbor znači više kontrole. Poduzetnici žude za uvećanjem stupnja kontrole u poslovanju. Tržište je more neizvesnosti. Sudija Šimac postavlja pitanje treba li mu dodati i neizvesnost načina rešavanja budućih sporova i neizvesnost oko njegovog ishoda? Poslovni sporovi se najčešće rješavaju pregovorima. Pregovori daju izvrsne rezultate kada uspijevaju. Kada ne uspeu, najčešće ih zamjenjuje parnica. Mnogo ređe arbitraža.

Medijacija u ovom nizu ima ambiciju zauzeti važno drugo mesto. Ona predstavlja unapređenu tehniku pregovaranja uz pomoć treće neutralne osobe s posebnim znanjima i veštinama koje najveći broj ljudi nema. Medijacija i medijator nastupaju u trenutku kada direktni pregovori između stranaka ne uspeju. Sve dok su stranke u pregovorima i medijaciji zadržavaju punu kontrolu nad postupkom, rezultatom i rizikom. Kada se odluče za arbitražu ili parnicu tu kontrolu prepuštaju trećem koji odlučuje umesto njih i nameće im rješenje. Parnica i arbitraža su dobro rešenje za mnoge sporove i za mnoge stranke, ali ne za sve sporove i sve stranke. Želite li vi prepustiti kontrolu nad svojim sporom, životom i poslovanjem nekom drugom ili je želite zadržati dok god je to moguće?

Jedan poučan primer iz prakse

Dva trgovačka društva parničila su se 8 godina. Doneta je nepravosnažna  presuda i protiv nje je podnesena žalba. U žalbenom postupku odlučili su se za medijaciju. Na medijaciju su došla dva direktora u pratnji advokata. Direktori su odlučili preuzeti kontrolu nad svojim sporom. Nakon pola sata obratili su se medijatoru: „Moramo vam nešto priznati. Vidite, naš spor traje već 8 godina, a nas dvoje za sve to vreme nikada nismo razgovarali.“ Nakon četiri i po sata vrlo ozbiljnih i teških pregovora sklopili su sporazum, srdačno se rukovali, sačuvali poslovni odnos i nastavili uspešno poslovanje. „Medijacija nije magična, ali to može biti“, ističe dr Srđan Šimac.

Izvor: Poslovni.hr