Radna grupa radi na izradi nacrta izmena i  dopuna Zakona o posredovanju

 

Radna grupa za izradu nacrta izmena i  dopuna Zakona o posredovanju sastala se, u utorak 29. januara 2019 godine , sa ciljem izmene i unapređena Zakona o posredovoanju. U njen sastav ulaze predstavnici Ministarstva pravde, Visokog Saveta sudstva,  sudova, advokature, Pravosudne akademije, Privredne komore Srbije, profesori pravnog fakulteta, kao i medijatori.

Radna grupa ima zadatak da do kraja juna izradi tekst izmena i dopuna Zakona o posredovanju, uključujući i predlog strateškog okvira za održivi razvoj medijacije.

Na sastanku je utvrđeno da do sada nisu postignuti značajniji uspesi medijacije u odnosu na parnični postupak, čak i pored izuzetnih rezultata i napora koji su uložili medijatori u prethondoj godini, uključujući i sam sud. Reforma će biti sprovedena u cilju postizanja ravnoteže između medijacije i sudskih postupaka, kao i unapređenje kvaliteta medijacije na niovu Republike Srbije.

Radna grupa zadužena je da radi na unapređenju apsolutno svih relevantnih odredaba zakona. Akcenat se posebno stavlja na kvalifikaciju i standard medijatora, značaj centra za medijaciju, položaj sudstva u odnosu na medijaciju, izvršnost klauzula u rešavanju sporova putem medijacije, sporazum strana kada je medijacija uspešno okončana, kao i na sam kvalitet medijacije.

U svom radu Radna grupa poštovaće standarde posredovanja koji su sadržani u aktima Evropske Unije,  Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope.

Rad na izmenama i dopunama Zakona o posredovanju podržan je i finansiran od strane Evropske Unije projektom „EU ZA SRBIJU“- „PODRŠKA VRHOVNOM KASACIONOM SUDU“ I „EU UZ PRAVDU- PODRŠKA ZA POGLAVLJE 23“

Izvor: Ministarstvo pravde RS