Posrednici u rešavanju sporova (PURS)

Beograd

Z A P I S N I K

od 24.09.2016.

Sa sednice Kolegijuma udruženja „Posrednici u rešavanju sporova“(Udruženje), održane dana 24.09.2016. godine u prostorijama Udruženja u Beogradu, od prisutnih članova, nakon diskusije, na osnovu člana 11. Statuta Udruženja, punovažno su donete sledeće odluke:
1.
Usvaja se Odluka o arhiviranju i evidentiranju predmeta u postupku medijacije,
2.
Usvaja se Odluka o visini troškova za pružene usluge medijacije,
3.
Usvaja se Odluka o izmeni i dopuni Statuta,
4.
Obavezuje se Gorazd Đurović da obavi sve pravno-tehničke poslove oko izmene i dopune Statuta.