Poštovani potrošači,

Udruženje „Posrednici u rešavanju sporova“ vam je omogućilo da, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, pristupite postupku posredovanja u potrošačkim sporovima (medijacija). Takođe, potrošačima je mogućeno da elektronskim putem pošalju propisanu formu obrasca za pokretanje vaninstitucionalnog rešavanja potrošačkih sporova.

Važne informacije

Uslovi da bi se sprovodio postupak medijacije u potrošačkim sporovima je da spor proizilazi iz ugovornog odnosa potrošača i trgovca, da vrednost spora ne prelazi 500 000 RSD, da nije reč o postupku (sporu) koji je trgovac pokrenuo protiv potrošača, i da je popunjen propisani obrazac.

Ovaj postupak je DOBROVOLJAN. Potrošač i trgovac u svakom trenutku mogu da odustanu od vansudskog rešavanja spora, te se  može pokrenuti sudski postupak po istom predmetu. Potrošač i trgovac SAMI DONOSE ODLUKU o rešenju spora uz podršku medijatora. Medijator nije sudija ni arbitar. Medijator je stručna neutralna treća strana koja omogućava dijalog i konstruktivnu atmosferu, uz garanciju POVERLJIVOSTI POSTUPKA. Strane u postupku su RAVNOPRAVNE. Postupak vansudskog rešavanja potrošačkih sporova vrši se po pravilima Zakona o posredovanju u rešavanju sporova.

Da bi ste mogli da ostvarite pravo na  vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, potrošač mora da:

 1. prethodno pokuša da neposredno sa trgovcem reši predmet zahteva (spor)
 2. učini verovatnim postojanje potrošačkog spora
 3. ne vodi pred drugim telom vansudsko rešavanje spora po istom predmetu
 4. da rešavanje potrošačkog spora ne utiče na efikasnost i ekonomičnost rešavanja sporova koji se već vode pred istim telom

U slučaju da nisu ispunjeni gore navedeni uslovi Telo za vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da odbije vaš zahtev.

Prosečno trajanje medijacije su 2 medijacijska sastanka, a najduže 90 dana od podnošenja zahteva za medijaciju, uz mogućnost naknadnog produženja. Jedan medijacijski sastanak traje 2 sata. Ishod medijacije zavisi od pravne prirode sporazuma postignutog u medijaciji. Sporazum postignut u medijaciji ima snagu vansudskog poravnanja a na zahtev strana može da ima i snagu izvršne isprave. Snagu izvršne isprave sporazum može da ima ukoliko sadrži „Klauzulu izvršnosti“, i overen je kod javnog beležnika. Troškovi postupka medijacije potrošač i trgovac snose jednako, osim ukoliko se strane ne saglase drugačije.

OBAVEZAN FORMULAR

  PODACI O POTROŠAČU

  Ime i prezime potrošača - podnosioca zahteva

  Prebivalište - adresa iz lične karte (mesto)

  Telefon

  Vaša e-pošta

  PODACI O TRGOVCU

  Naziv trgovca - za koga se podnosi pritužba

  Sedište (Proveriti na sajtu apr.gov.rs)

  Telefon

  PODACI O PREDMETU POTROŠAČKOG SPORA

  Vrsta robe ili usluge

  Mesto prodaje/ zaključenja ugovora/ prodaja na daljinu (internet, pošta)

  Vrednost predmeta spora - cena u dinarima (RSD)

  Datum prodaje

  Izjavljena reklamacija/ drugi vid neposrednog obraćanja trgovcu radi rešenja spora?

  Postojanje drugog vansudskog ili sudskog rešenja spora

  Ukoliko želite možete priložiti dokaze (najviše do 8 MB)

  Ukoliko želite možete uneti kontakt vašeg advokata

  Pročitao sam i prihvatam Opšte uslove poslovanja sa politikom privatnosti (Ne možete koristiti uslugu ukoliko se ne slažete sa Opštim uslovima poslovanja i politikom privatnosti)

  Kratko opišite vaš spor koji nastojite da rešite.

  PREUZIMANJE APLIKACIJE ZOOM

  Nakon što ste poslali zahtev za medijaciju možda će vam biti potrebna aplikacija ZOOM za učestvovanje u online medijaciji. Možete je preuzeti ovde sa zvaničnih sajtova www.zoom.us, www.play.google.com, i www.apple.com/app-store

  Kako da koristim ZOOM aplikaciju?