Poštovani potrošači i trgovci,

Udruženje „Posrednici u rešavanju sporova“ vam je omogućilo da, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i važećim Pravilnikom, pristupite postupku posredovanja u potrošačkim sporovima (medijacija). Takođe, potrošačima je mogućeno da elektronskim putem pošalju propisanu formu obrasca za pokretanje vaninstitucionalnog rešavanja potrošačkih sporova.

Važne informacije

Uslovi da bi se sprovodio postupak medijacije u potrošačkim sporovima je da spor proizilazi iz ugovornog odnosa potrošača i trgovca, da vrednost spora ne prelazi 500 000 RSD, da nije reč o postupku (sporu) koji je trgovac pokrenuo protiv potrošača, i da je popunjen propisani obrazac (vidi dole).

Ovaj postupak je DOBROVOLJAN. Potrošač i trgovac u svakom trenutku mogu da odustanu od vansudskog rešavanja spora, te se  može pokrenuti sudski postupak po istom predmetu.

Potrošač i trgovac SAMI DONOSE ODLUKU o rešenju spora uz podršku medijatora. Medijator nije sudija ni arbitar. Medijator je stručna neutralna treća strana koja omogućava dijalog i konstruktivnu atmosferu, uz garanciju POVERLJIVOSTI POSTUPKA. Strane u postupku su RAVNOPRAVNE. Postupak vansudskog rešavanja potrošačkih sporova vrši se po pravilima Zakona o posredovanju u rešavanju sporova.

Da bi ste mogli da ostvarite pravo na  vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, potrošač mora da:

  1. prethodno pokuša da neposredno sa trgovcem reši predmet zahteva (spor)
  2. učini verovatnim postojanje potrošačkog spora
  3. ne vodi pred drugim telom vansudsko rešavanje spora po istom predmetu
  4. da rešavanje potrošačkog spora ne utiče na efikasnost i ekonomičnost rešavanja sporova koji se već vode pred istim telom

U slučaju da nisu ispunjeni gore navedeni uslovi Telo za vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da odbije vaš zahtev.

Prosečno trajanje medijacije su 2 medijacijska sastanka, a najduže 90 dana od podnošenja zahteva za medijaciju, uz mogućnost naknadnog produženja. Jedan medijacijski sastanak traje 3 sata.

Ishod medijacije zavisi od pravne prirode sporazuma postignutog u medijaciji. Sporazum postignut u medijaciji ima snagu vansudskog poravnanja a na zahtev strana može da ima i snagu izvršne isprave. Snagu izvršne isprave sporazum može da ima ukoliko sadrži „Klauzulu izvršnosti“. U slučaju ne ispunjenja obaveza iz sporazuma sa snagom izvršne isprave poverilac (potrošač) ima pravo da pokrene postupak prinudnog izvršenja kod Javnog izvršitelja.

Medijatori koji sprovode postupak su stručni za potrošačke sporove i sprovode postupak do vrenosti  500 000 RSD (pet stotina hiljada dinara).

Troškovi postupka medijacije potrošač i trgovac snose jednako, osim ukoliko se strane ne saglase drugačije.

OBAVEZAN FORMULAR

Molimo popunite obavezna polja. VAŽI SAMO ZA REPUBLIKU SRBIJU!

*** PODACI O POTROŠAČU ***

Ime i prezime potrošača - podnosioca zahteva

Prebivalište - adresa iz lične karte (mesto)

Telefon

Vaša e-pošta

*** PODACI O TRGOVCU ***

Naziv trgovca - za koga se podnosi pritužba

Sedište (Proveriti na sajtu apr.gov.rs)

Telefon

*** PODACI O PREDMETU POTROŠAČKOG SPORA ***

Vrsta robe ili usluge

Mesto prodaje/ zaključenja ugovora/ prodaja na daljinu (internet, pošta)

vrednost predmeta spora - cena u dinarima (RSD)

Datum prodaje

Izjavljena reklamacija/ drugi vid neposrednog obraćanja trgovcu radi rešenja spora?

Postojanje drugog vansudskog ili sudskog rešenja spora

Prilog, raspoloživi dokazi (nije obavezno)

Pročitao sam i prihvatam Opšte uslove ( Ne možete koristiti uslugu ukoliko se ne slažete sa Opštim uslovima poslovanja )

Kratak opis spora (nije obavezno)

Ukoliko imate nekih pitanja kontaktirajte nas na info@medijator.com

Medijatori za potrošačke sporove

Gorazd Đurović

Gorazd Đurović

Beograd (SRB)
Vladislav Aleksov

Vladislav Aleksov

Pirot (SRB )
Neda Jelić

Neda Jelić

Beograd (SRB )