O medijaciji i mobingu – međunarodno savetovanje

Međunarodno savetovanje o medijaciji i mobingu će se održati u Beogradu 3. 4. i 5. juna. Savetovanje o medijaciji i mobingu je namenjeno predstavnicima privrednih društava, preduzetnika, državnih institucija. Ciljna grupa su pravne službe, službe opštih poslova, predstavnici službe ljudskih resursa, advokati koji se bave radnopravnim odnosima, studenti i svi drugi koje zanima ova oblast prava.

O medijaciji i mobingu

Međunarodno savetovanje o medijaciji i mobingu

Prvi dan savetovanja o medijaciji i mobingu je posvećen Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu Republike Srbije. Takođe i prikaz prakse dosadašnje primene – pozitivnih i negativnih efekata. Govoriće se o veštini komunikacije koju svaki medijator u obaveznom internom postupku kod poslodavca mora da poseduje ali i psihološkom aspektu mobinga.

Drugi dan posvećen je značaju i veštini medijacije i prevazilaženja stresa i konflikta na poslu. Posebna pažnja biće posvećena Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova koji je objavljen u „ Službenom glasniku RS“ 23. maja 2014. godine, stupio je na snagu 8 dana od dana objavljivanja a primenjuje se od 1. januara 2015. godine. Cilj ovog međunarodnog savetovanja je da se napravi komparativna analiza srpskog i hrvatskog radnog zakonodavstva, da se razmene iskustva i ideje. Želja  je da se ukaže da pored suda sporovi mogu da se rešavaju i posredovanjem.

Gosti iz Republike Hrvatske, pokazaće kako medijacija funkcioniše kod njih, obzirom da Republika Hrvatska ima medijatore još od 2007. godine. Savetovanje je interaktivno, učesnici će poneti korisna saznanja, a predviđeno je, da kroz primer iz prakse, učesnici razumeju osnovne principe posredovanja. Republika Hrvatska nema poseban zakon koji reguliše zaštitu od mobinga, već je ova oblast regulisana Zakonom o radu i odredbama krivičnog zakona.

U uslovima sveopšte globalizacije i fleksibilizicije radnih odnosa, stresa kao nus pojave ovih procesa, zlostavljanje na radu se javlja kao sve češća posledica. Štetnosti mobinga su ogromne, pati pojedinac ali pati i njegovo neposredno okruženje. Takođe i poslodavac jer ima nezadovoljnog zaposlenog i radno okruženje koje postaje vremenom neproduktivno i destimulativno. Republika Srbija ima poseban zakon koji sankcioniše mobing, pa ce biti korisno bliže upoznavanje sa samim zakonom ali i dosadašnjom praksom u primeni. Obuka je interaktivna, sa posebnim osvrtom na prevenciju sudskog postupka, i rešavanje spora povodom mobinga interno, kod poslodavca, u postupku medijacije. Sa Zakonom o posredovanju dobili smo širi krug sporova koji se mogu rešiti medijacijom. Medijacija je brži, jeftiniji i laksi način za rešavanje spora u odnosu na sudski postupak.

Međunarodno savetovanje o medijaciji i mobingu ima za cilj  da ukaže široj javnosti, kroz edukaciju i širenje informacije, da pored suda, postoji i drugi način da se spor reši. Primer uspešnog posredovanja biće dat iz prakse.

Takođe je i cilj savetovanja o medijaciji i mobingu da se ukaže šta sve poslodavac mora da zna o zakonu, kako bi ga adekvatno primenio i učinio dostupnim sve neophodne informacije o licima zaduženim za ostvarenje obaveznog postupka posredovanja kod poslodavca? Koji se sporovi rešavaju medijacijom a koji arbitatražom, kako se žaštititi na pravi način i ostvariti svoja prava?

Predavač je Sladjana Gligorić, diplomirani Master politsociolog, miritelj pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova.

Uloga komunikacije u resavanju sporova Zakonski okvir vansudskog rešavanja radnih sporova i uloga emocionalne, verbalne i socijalne inteligencije posrednika u WIN – WIN sporazumu.

Predavač je Olga Kićanović, dipl. pravnik, savetnica u Agencija za mirno rešavanje radnih sporova. Takođe je i član radne grupe za donošenje Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. Kićanović je i autor Komentara Zakona (može se naći na sajtu Socijalno-ekonomskog saveta), licencirani trener za obuke o mobingu od strane EU.

Dosadašnja iskustva u primeni Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu Disciplinski postupak u postupku utvđivanja zloupotrebe prava na zaštitu od zlostavljanja.

Predavač je profesor dr. Živko Kulić, profesor i dekan Fakulteta za pravo, javnu upravu i bezbednost, arbitar i miritelj.

Psihološki aspekti mobinga i najčešća dijagnostika kod žrtava mobinga Predavač je saradnik Viktimološkog društva Srbije.

Treći dan. Mirenje pr(a)vi put do pravde: Konflikt je sastavni dio zivota. Konflikt kao prilika, a ne problem. Mozemo li kontrolirati konflikte umjesto da oni kontroliraju nas? Zasto nam je vazno biti u pravu? Mogu li dvije stranke u sporu razlicito gledati na predmet spora i obje biti u pravu? 4 Što doista znamo o sudovima i sudenju? Kako izbjeći sud kao prvu opciju? Medijacija i njene prednosti. Zašto bi pristao na medijaciju kada sam u pravu? Kako medijator može pomoći strankama u sporu? Medijacija kao najbliži i najbrži put do pravde. Kako i zašto u medijaciji pobjeduju sve stranke u sporu?

Radionica. Predavač je gospodin Srđan Šimac,dr. sc., predsednik Hrvatske udruge za mirenje i i sudac Visokog trgovinskog suda u Republici Hrvatskoj.

Novi Zakon o posredovanju koji reguliše medijaciju u Srbiji. Uloga medijatora i postupak medijacije uz primer iz prakse. Predavač je Blažo Nedić, advokat, medijator, trener, predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije.

Međunarodno savetovanje o medijaciji i mobingu

Hotel Srbija Garni hotel ****, Beograd, Republika Srbija Četvrtak i petak: 3. 4. i 5. jun  2015.

Laura konsalting d.o.o. uz podršku Hrvatske udruge za mirenje (HUM)

Izvor: Međunarodno savetovanje o medijaciji i mobingu – HUM