Pravilnik o programu obuke za medijatore B i H.

PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE ZA MEDIJATORE

(Objavljeno u „Sl. glasnik BiH“, br. 21 od 27 marta 2006)

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se program obuke za medijatora Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Udruženje).

Član 2.

Program obuke za medijatora traje sedam dana, odnosno 56 sati.
Obuka je podijeljena u dva dijela:

1. trening „Medijacija 1 – obuka za medijatore“ u trajanju od pet dana, odnosno 40 sati i

2. trening „Medijacija 2 – pripremiti se za vođenje medijacije“ u trajanju od dva dana, odnosno 16 sati.

Član 3.

Program obuke za medijatora sadrži sljedeći teorijski dio obuke i praktične vježbe o medijaciji:

1. teorije o konfliktu

2. analiza konflikta

3. načini rješavanja sporova

4. pojam alternativnog rješavanja sporova

5. teorija pregovaranja

6. put do postizanja sporazuma pregovaranjem

7. stilovi pregovaranja

8. vježbe pregovaranja sa ulogama

9. pojam medijacije

10. osnovna načela medijacije

11. faze u postupku medijacije

12. razlika između medijacije i sudskog postupka

13. komunikacijske vještine

14. vježbe medijacije sa ulogama

15. zakonski okvir i model medijacije u Bosni i Hercegovini

16. praktična primjena medijacije u Bosni i Hercegovini

17. procedure i formulari koji se primjenjuju pri medijaciji u Bosni i Hercegovini

18. model medijacije u drugim zemljama

19. posmatranje video snimka medijacije ili stvarne medijacije

Svaki polaznik obuke o medijaciji mora najmanje dva puta u toku programa obuke biti u ulozi medijatora u vježbama medijacije.

Član 4.

Udruženje će licu koje završi treninge iz člana 2. ovog Pravilnika, po završetku svakog od njih, izdati odgovarajući certifikat.
Certifikati o završena oba treninga iz člana 2. ovog Pravilnika služe kao osnov za upis u registar medijatora.

Član 5.

Upravni odbor Udruženja može donijeti odluku o priznavanju certifikata o završenom programu obuke o medijaciji koju je provela druga organizacija, kao završen jedan ili oba treninga iz člana 2. ovog Pravilnika, ukoliko je sadržajno i vremenski taj program kompatibilan sa jednim, odnosno oba treninga u programu obuke Udruženja.
U ovom slučaju Udruženje će podnosiocu zahtjeva izdati Potvrdu o priznavanju jednog, odnosno oba treninga u programa obuke.

Član 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.