Ministarstvo pravde je donelo Pravilnik o postupku izdavanјa, obnavljanјa i oduzimanјa dozvole za posredovanјe i obrascu dozvole za posredovanјe.

PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANјA, OBNAVLjANјA I ODUZIMANјA DOZVOLE ZA POSREDOVANјE I OBRASCU DOZVOLE ZA POSREDOVANјE („Sl. glasnik RS“, br. 146/2014)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se postupak izdavanja, obnavlјanja i oduzimanja dozvole za posredovanje, rad komisije pred kojom se sprovodi postupak oduzimanja dozvole za posredovanje i propisuje obrazac dozvole za posredovanje.

Član 2.

Zahtev za izdavanje dozvole za posredovanje (u dalјem tekstu: zahtev za izdavanje dozvole) podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa (u dalјem tekstu: ministarstvo), u skladu sa zakonom.

Član 3.

Zahtev za izdavanje dozvole sadrži podatke o licu koje podnosi zahtev (u dalјem tekstu: podnosilac zahteva), i to: 1) ime i prezime; 2) datum i mesto rođenja; 3) podaci o stručnoj spremi i zanimanju; 4) podaci o završenoj obuci za posrednika; 5) adresa i e-mail adresa; 6) broj telefona; 7) potpis podnosioca zahteva.

Član 4.

Uz zahtev za izdavanje dozvole podnose se dokazi o ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za posredovanje propisanih Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova (u dalјem tekstu: Zakon), i to: 1) dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi; 2) dokaz o završenoj osnovnoj obuci za posrednika; 3) izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državlјanstvu; 4) dokaz o ispunjenosti posebnih uslova za obavlјanje posredovanja koji su propisani posebnim zakonom; 5) dokaz o uplati takse u skladu sa posebnim zakonom.

Član 5.

O zahtevu za izdavanje dozvole odlučuje ministar nadležan za poslove pravosuđa (u dalјem tekstu: ministar). Na osnovu odluke iz stava 1. ovog člana izdaje se dozvola za posredovanje. Član 6 Dozvola za posredovanje sadrži: 1) oznaku: Republika Srbija; 2) oznaku ministarstva koje izdaje dozvolu; 3) naznačenje pravnog osnova za izdavanje dozvole; 4) naziv isprave: dozvola za posredovanje; 5) ime i prezime posrednika; 6) datum i mesto rođenja posrednika; 7) vrstu i stepen stručne spreme posrednika; 8) zanimanje posrednika; 9) broj i datum rešenja o ispunjenosti uslova za posrednika; 10) period važenja dozvole; 11) broj dozvole; 12) datum izdavanja; 13) mesto pečata i potpis ministra. Obrazac dozvole za posredovanje štampa se na formatu A4. Obrazac dozvole za posredovanje odštampan je uz ovaj pravilnik (Prilog 1) i čini njegov sastavni deo.

Član 7.

Dozvola za posredovanje se obnavlјa na pismeni zahtev posrednika (u dalјem tekstu: zahtev za obnavlјanje dozvole), pre isteka roka na koji je dozvola za posredovanje izdata. Zahtev za obnavlјanje dozvole sadrži sledeće podatke o posredniku: 1) ime i prezime; 2) datum i mesto rođenja; 3) broj dozvole za posredovanje; 4) datum isteka roka na koji je dozvola za posredovanje čije se obnavlјanje zahteva, izdata; 5) adresa i e-mail adresa; 6) broj telefona; 7) potpis podnosioca zahteva.

Član 8.

Uz zahtev za obnavlјanje dozvole podnose se dokazi o ispunjenosti uslova popisanih Zakonom, i to: 1) dokaz o pohađanju najmanje deset časova stručnog usavršavanja posrednika u toku jedne godine; 2) dokaz o najmanje pet posredovanja za vreme važenja dozvole za posredovanje; 3) dokaz o uplati takse u skladu sa posebnim zakonom, dokaz o uplati naknade za razmatranje zahteva i obnavlјanje dozvole za posredovanje.

Član 9.

O zahtevu za obnavlјanje dozvole odlučuje ministar. Na osnovu odluke iz stava 1. ovog člana obnavlјa se dozvola za posredovanje.

Član 10.

Obnovlјena dozvola za posredovanje sadrži: 1) oznaku: Republika Srbija; 2) oznaku ministarstva koje izdaje dozvolu; 3) naznačenje pravnog osnova za izdavanje dozvole; 4) naziv isprave: dozvola za posredovanje; 5) ime i prezime posrednika; 6) datum i mesto rođenja posrednika; 7) vrstu i stepen stručne spreme posrednika; 8) zanimanje posrednika; 9) broj i datum rešenja o ispunjenosti uslova za posrednika; 10) period važenja dozvole; 11) broj i datum rešenja o ispunjenosti uslova za obnavlјanje dozvole za posredovanje; 12) period važenja obnovlјene dozvole; 13) broj dozvole; 14) datum izdavanja; 15) mesto pečata i potpis ministra. Obrazac obnovlјene dozvole za posredovanje štampa se na formatu A4. Obrazac obnovlјene dozvole za posredovanje odštampan je uz ovaj pravilnik (Prilog 2) i čini njegov sastavni deo.

Član 11.

Komisija za sprovođenje postupka oduzimanja dozvole za posredovanje (u dalјem tekstu: Komisija), sastaje se po potrebi, kada je podnet predlog za oduzimanje dozvole za posredovanje od strane ovlašćenog organa, a najmanje jednom godišnje. Član 12 Komisija ima predsednika koji se bira većinom glasova članova Komisije. Predsednik rukovodi radom Komisije.

Član 13.

Predlog za oduzimanje dozvole za posredovanje podnosi se Komisiji. Komisija razmatra predlog za oduzimanje dozvole za posredovanje na osnovu priloženih dokaza. Komisija proverava činjenice koje se odnose na ispunjenost uslova za obavlјanje poslova posredovanja, odnosno da li se posrednik u postupku posredovanja pridržava pravila postupka u skladu sa Zakonom. O predlogu za oduzimanje dozvole za posredovanje Komisija odlučuje jednoglasno. Kada Komisija utvrdi da su ispunjeni uslovi za oduzimanje dozvole za posredovanje, zapisnik o svom radu sa obrazloženim predlogom odluke o oduzimanju dozvole za posredovanje, dostavlјa se ministru na odlučivanje.

Član 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.