OD SPORA DO DOGOVORA

Evaluacija dvije godine redovne primjene medijacije u Bosni i Hercegovini

 

Publikacija “Od spora do dogovora” nastala je sa željom da se zabilježe i analiziraju prva iskustva u redovnoj primjeni medijacije nakon završetka eksperimentalnih pilot projekata. Njen cilj je da profesionalnoj, ali i široj javnosti predstavi osnovne zaključke o prednostima i izazovima koji postoje u primjeni Zakona o postupku medijacije i pruži podsticaj za dalji razvoj ovog vida rješavanja sporova.

 Prvi dio predstavlja pregled razvoja medijacije u Bosni i Hercegovini. U drugom dijelu prikazane su karakteristike redovne primjene medijacije u zemlji, kao i osnovne razlike između nje i prethodnih pilot projekata provedenih u predmetima Osnovnog suda Banja Luka i Općinskog suda Sarajevo.

 Slijedi prikaz ključnih rezultata evaluacije prve dvije godine primjene postupka medijacije u rješavanju sudskih i vansudskih sporova u Bosni i Hercegovini u skladu sa Zakonom o postupku medijacije1, do kojih se došlo anketiranjem stranaka koje su u postupku medijacije postigle sporazum, kao i onih koje su medijaciju završile bez sporazuma ili su odustale od medijacije u pripremnoj fazi postupka. Na jednom primjeru ilustrovane su i uštede koje stranke mogu ostvariti korištenjem postupka medijacije, u odnosu na rješavanje sporova u sudskom postupku.

 Predstavljeni rezultati potvrđuju teze koje se uobičajeno vežu za rješavanje sporova postupkom medijacije – da se radi o znatno kraćem, za stranke povoljnijem i jeftinijem načinu rješavanja sporova. Odgovori klijenata koji su koristili medijaciju pokazali su da se većina sporazuma postignutih u postupku medijacije poštuje, da su stranke i danas zadovoljne njihovih sadržajem, te da su ostvarile znatne uštede u novcu i vremenu. Osim toga stranke koje su riješile spor medijacijom u velikom broju slučajeva su ostale u dobrim odnosima i nastavile međusobnu saradnju. Ovi zaključci posebno su karakteristični za privredne sporove, ali su evidentni i u drugim vrstama sporova i detaljno su predstavljeni na stranicama koje slijede.

 Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini očekuje da će sadržaj ove publikacije pomoći razvoj budućih politika u vezi sa medijacijom, kao i uticati na opredjeljenje stranaka da pokušaju koristiti medijaciju pri rješavanju sporova.

 Za izradu ove studije zaslužni su: Isla Patterson, konsultantica Projekta pravosudne reforme Kanada – Bosna i Hercegovina i Amela Bašić Tomić, psihologinja, koje su učestvovale u kreiranju upitnika, obradi podataka i struktuiranju publikacije, te osoblje Udruženja medijatora: Aleksandar Živanović, izvršni direktor i Hazima Ćatić i Nermina Kapičić, administrativne koordinatorice, zaduženi za prikupljanje podataka, anketiranje stranaka u postupku medijacije i konačnu pripremu sadržaja.

 Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini duguje zahvalnost svim strankama koje su pristale da učestvuju u anketi i bez čijih odgovora ne bi ni bilo ključnog segmenta ove publikacije, te medijatorkama i medijatorima koji su zaslužni za predstavljene rezultate. Zahvaljujemo se i Projektu pravosudne reforme Kanada – Bosna i Hercegovina i Kanadskoj agenciji za međunarodni razvoj koji su omogućili finansijsku podršku za štampanje publikacije.

Publikaciju „Od spora do dogovora“ u elektronskom izdanju preuzmite ovde: Udruženje medijatora u B i H – Publikacija – Od spora do dogovora