Medijacija na nacional.hr

Predsednik Centra za mirenje – Medijator, Stipe Šola, je za nacional.hr  dao intervju na temu medijacije.

Medijacija je u hrvatski pravni sistem preko Zakona u mirenju ušla pre 12 godina. U početku ona se koristila u kolektivnim radnim sporovima, odnosno, u sporovima između poslodavaca i sindikata koji su prietili štrajkom. Danas ona ima široku upotrebu u individualnim radnim sporovima, privrednim, potrošačkim, porodičnim sporovima i drugim. U potrošačkim sporovima između potrošača i trgovaca i na osnovu novog Zakona o stečaju potrošača, kao prethodni postupak pre odlaska na sud, ako se dužnik ne dogovori s poveriocima.

Šola se bavi medijacijom još od 2003. godine, kada je prošao edukacije s prvih 28 medijatora u Hrvatskoj. Sada je 476 medijatora upisano u registar Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Danas je i sam trener medijatora koji je obavio je stotine medijacija, od kojih se više od 75 posto  završilo je sporazumom. Posebno ga dirnu i iscrpljuju ona u porodičnim sporovima kojih je u zadnje vrieme sve više. “Naprosto mi je teško shvatiti kako se tijekom života u obitelji izgube ili potpuno ignoriraju emocionalne, ako hoćete i krvne veze, a postupak se vodi oko materijalne imovine koju je obično stvarao član obitelji koji je umro. Posebno me veseli i motivira kada te sporove uspješno riješimo. Izljevi negativnih emocija su neopisivi, a osobito onih na kraju, kada se sve uspješno završi”, ističe Šola.

Stipe Šola napominje da “Medijacija je prepoznata kao jednostavniji, neformalniji, jeftiniji i brži način rješavanja sporova u odnosu na njihova tradicionalna rješavanja – sudovanje. Ono što je zapravo i najveća prednost medijacije je to da sami s drugom stranom kreirate načine i modele rješavanja spora, u čemu vam pomaže iskusni izmiritelj. U mirenju vam nitko ne može nametnuti ništa na što sami ne pristanete, mirenje je dobrovoljno, a učinke mirenja s drugom stranom stvarate sami, bez suglasja obiju strana nema nikakvih obveza, nema straha od poraza”.

Za nacional.hr Stipe Šola