Hrvatska udruga za mirenje

Hrvatska udruga za mirenje je osnovana  19. septembra 2003. godine. Udruženje danas broji preko 500 članova. Aktivnosti udruženja usmerene su na razvoj, implementaciju i promovisanje medijacije kao alternativnog načina rešavanja sporova. Hrvatsko udruženje za mirenje je uključeno u radu radnih tiela koja rade na izmenama i dopunama zakona i podzakonskih akata ali i u izradi i sprovođenju strategije razvoja medijacije. U implementaciju medijacije Udruženje je uključeno kroz rad Centra za mirenje Hrvatske udruge za mirenje, U okviru koga se sprovode postupci medijacije od strane medijatora  koji se nalaze na listi medijatora Hrvatske udruge za mirenje.

Zahvaljujući aktivnostima Udruženja do sada je obavljeno značajan broj medijacija u Hrvatskoj sa trendom rasta. Usluge Centra za mirenje omogućene su svim građanima i institucijama u Republici Hrvatskoj.

Hrvatska udruga za mirenje doprinosi razvoju medijacije organizacijom seminara, okruglih stolova, tribina te distribucijom informativnih materijala o medijaciji.

Hrvatska udruga za mirenje je organizovala i međunarodnu konferenciju o medijaciji pod nazivom „IV. Regionalna konferencija Foruma za mirenje zemalja jugoistočne Europe“. Na Konferenciji su učestvovali predstavnici devet zemalja sa ukupno 200 učesnika.

Hrvatska udruga za mirenje jedina u Republici Hrvatskoj ima preko 20 specijalizovanih medijatora, koji su prošli obuku inostranih stručnjaka za predavače za medijaciju. Informativni seminari u trajanju od dva do četiri sata održani su za preko 500 učesnika. Medijacija je jedan, od najpoznatijih  alternativnih načina rešavanja spornih odnosa među strankama u toku, ali i prie pokretanja spora pred sudom i drugim organima. Hrvatski zakonodavac je u odredbi članka 2. Zakona o mire­nju, koji je stupio na snagu 1. decembra 2003. godine („Narodne novine“ broj 117/03), pod zajedničkim terminom „mirenje“, naveo da se pod time podrazumeva: „(…) posredo­vanje, medijacija, koncilijacija, te da je to svaki postupak, bez obzira na njegov naziv, u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti svoj spor uz pomoć jednog ili više izmiritelja, koji strankama pomažu postići nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješavanje.“

Više o udruženju na zvaničnoj internet prezentaciji: Hrvatska udruga za mirenje- HUM