Etički kodeks posrednika

Ministarstvo pravde je usvojilo niz podzakonskih akata radi primene novog Zakona o posredovanju u rešavanju sporova. U ovom tekstu dostavljamo vam „Etički kodeks posrednika“, kojim se uređuju etički principi i pravila ponašanja posrednika, odnosno medijatora.

ETIČKI KODEKS POSREDNIKA („Sl. glasnik RS“, br. 146/2014)

Član 1.

Etičkim kodeksom posrednika uređuju se etički principi i pravila ponašanja posrednika.

Član 2.

Etički kodeks posrednika (u dalјem tekstu: Kodeks) obavezuje posrednika koji je upisan u Registar posrednika.

 Član 3.

Posrednik se u svom radu pridržava etičkih principa i pravila ponašanja poštovanjem načela i standarda propisanih Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova (u dalјem tekstu: Zakon).

Član 4.

Neutralnost i ravnopravni položaj strana u postupku posredovanja posrednik ostvaruje postupajući na jednak način prema stranama u postupku uz poštovanje pravila postupka.

Član 5.

Posrednik deluje nepristrasno u postupku posredovanja. Posrednik ne postupa nepristrasno: – ako ima lični ili poslovni odnos sa jednom od strana,

– ako ima finansijski ili drugi interes u odnosu na predmet posredovanja,

– ako je delovao u korist jedne od strana u postupku posredovanja. Posrednik odbija posredovanje u bilo kojoj fazi postupka ako proceni da je njegova nepristrasnost dovedena u pitanje.

Član 6.

 Ako posrednik u toku postupka posredovanja uoči da nije u stanju da kompetentno vrši posredovanje, o tome obaveštava strane i povlači se iz postupka posredovanja ili pribavlјa saglasnost strana da zatraži pomoć u posredovanju.

Član 7.

 Poverlјivost se obezbeđuje tako što posrednik čuva sve podatke, predloge i izjave iz postupka posredovanja ili u vezi sa postupkom posredovanja kao tajnu, ako se strane u postupku posredovanja nisu drugačije sporazumele. Poštovanje obaveze poverlјivosti iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na podatke, izjave i predloge koji se moraju saopštiti na osnovu zakona i na druge slučajeve, u skladu sa zakonom. Posrednik obezbeđuje poverlјivost i tako što strani u postupku ne otkriva informacije koje mu je u poverenju saopštila druga strana, bez njene saglasnosti. Zaštitu poverlјivosti posrednik obezbeđuje i kroz preduzimanje radnji i mera u cilјu čuvanja podataka dobijenih u postupku posredovanja kao i kroz obezbeđenje sigurnog načina uništavanja dobijenih podataka. Posrednik odgovara za štetu nastalu kršenjem dužnosti iz stava 1. ovog člana.

Član 8.

Posrednik vodi postupak posredovanja u skladu sa Kodeksom, obezbeđuje poštovanje rokova i potrebu za brzim okončanjem postupka uz proceduralnu tačnost, pravičnost, kompetentnost i uzajamno poštovanje učesnika procesa.

Član 9.

Posrednik obezbeđuje poštovanje kvaliteta procesa tako što:

– upoznaje strane sa karakteristikama postupka posredovanja, ulogom posrednika, mogućnošću okončanja postupka zaklјučenjem sporazuma, kao i na koji način sporazum o rešavanju spora putem posredovanja može da ima svojstvo izvršne isprave,

– sprovodi postupak posredovanja na način predviđen zakonom, uzimajući u obzir okolnosti konkretnog slučaja, položaj strana u postupku, zahteve i interese strana, poštujući potrebu za što bržim okončanjem postupka,

– pruža stranama jednaku mogućnost za učešće u postupku,

– preduzima potrebne mere u cilјu obezbeđenja zakonitosti sačinjenog sporazuma, kao i razumevanje prava i obaveza strana proisteklih iz sporazuma.

Član 10.

Posrednik na početku postupka pazi da stranke budu pravilno i jasno upoznate sa troškovima postupka u skladu sa zakonom.

Član 11.

 Posrednik svojim ličnim angažovanjem unapređuje praksu posredovanja, saradnju među posrednicima i stručnjacima iz drugih oblasti koje su od značaja za posredovanje i afirmiše postupak posredovanja kao pogodan i preporučlјiv način mirnog rešavanja sporova na profesionalan, istinit i dostojanstven način.

Član 12.

 Ovaj kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.