dr Selimović Muharem

Poslednji komentari

dr Selimović Muharem

Selimović Muharem

Rođen u Srebreniku 1959. godine gde je završio Osnovnu i Ekonomsku školu, a potom Pravni fakultet u Sarajevu. Nakon okončanog studija obavlja poslove pravnika u obrazovanju, u državnoj upravi, te pravosuđu, na poslovima sekretara i profesora privrednog prava u srednjoj ekonomskoj školi, sekretara opštine Srebrenik te inspektora rada.

Nakon položenog pravosudsnog ispita 2000. godine Selimović Muharem imenovan je za sudiju i predsednika suda za prekršaje u Srebreniku.

Godine 2005 polaže Advokatski ispit. U Brčko distrikt BiH 2006. godine odlazi  na dužnost pravnika u Ured Gradonačelnika Brčko distrikta BiH. Tu dužnost obavlja i danas te poslove spoljnjeg saradnika kao profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Brčko distriktu BiH na predmetima uže naučne oblasti Građansko-pravne.

Potom obavlja dužnost Predsednika i Potpresednika Udruženja Izbornih zvaničnika BiH ogranka Tuzla te po funkciji postaje član Upravnog odbora UIZ-a BiH.

Od 1996.godine do 2007.godine Selimović Muharem obavlja dužnosti sekretara i predsednika Izborne komisije opštine Srebrenik.

2003.godine uspešno okončava izborni kurs te kurs o medijaciji u organizaciji Kanadskog instituta. Pod okriljem tog udruženja predstavlja Bosnu i Hercegovinu kao posmatrač parlamentarnih izbora u Azerbejdžanu i Mađarskoj 2005 i 2006.godine.

Kao posrednik u bračnim sporovima prie razvoda braka te medijator u privrednim, građanskim, porodičnim i radnim predmetima. Od 2009. godine Selimović Muharem postaje član Udruženja Medijatora BiH, radi za Udruženje na savetovanjima gdje se pojavljuje i u ulozi predavača.

Medunarodna savetovanja mu nisu strana posebno iz Građanske oblasti kojima prisudstvuje redovno u organizaciji Pravnog fakulteta iz Mostara i Splita. Takođe, i savetovanja koja organizuju Udruženja sudija Federacije BiH i Republike Srpske BiH.

Selimovic Muharem govori i piše Engleski i Ruski jezik. Odlično služi računarom u MS Office,Corel Draw,Internet a posebno u Lotusu kao bazi podataka.

Odgovornost i osiguranje notara za štetu pričinjenu klijentu u obavljanju djelatnosti

AUTOR: Doc. dr Muharem Selimović

Član je Bosansko – Nemačkog udruženja pravnika, kao i član Centra za razvoj Civilnog društva u Bosni i Hercegovini gde je glavni pravni savetnik-koordinator te Glavni i Odgovorni urednik časopisa za pravno- finansijsku teoriju i praksu „Magazin-Info”.

U periodu 2008/09 do 2010/11 godine Selimović Muharem pohađa, polaže ispite i brani  magistarski rad na temu “Odgovornost i Osiguranje notara za štetu koju pričini klijentu u obavljanju djelatnosti“. Stiče pravo na naučni stepen Magistra pravnih nauka za užu naučna oblast Građansko pravnu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

U vremenu od 2011. godine do 2013.godine u svojstvu Višeg asistenta drži vežbe na Pravnom fakultetu Univerziteta Brčko distrikt BiH na predmetima: Saobraćajno ,Ustavno, Rimsko , Krivično, Nasledno i Privredno pravo.

Dana 01.06.2013.godine Selimović je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Odgovornost advokata za pričinjenu štetu klijentu pred sudom i drugim državnim organom“. Stiče naučno zvanje i titulu doktora pravnih nauka sa najvišom ocjenom.

Dana 01.07.2013.godine Senat Univerziteta u Brčko distriktu BiH Selimovića promoviše u zvanje docenta na užu naučnu oblast Građansko pravnu.

Početkom akademske godine 2013/2014 u skladu sa nastavnim planom i programom Selimović Muharem drži nastavu studentima Pravnog fakulteta u Brčko distriktu BiH na predmetima: Obligaciono pravo, Građansko pravo i stvarno pravo , Privredno pravo, Organizaciono procesno pravo i Porodično pravo. U istom periodu učestvuje na više naučnih i stručnih savetovanja i seminara u zemlji i inostranstvu. Objavljuje više naučnih i stručnih radova gde se pojavljuje i u ulozi predavača. Bio je mentor studentima doktorskih, magistarskih i diplomskih radova. Takođe, predsednik i član komisije za odbranu navedenih radova. Selimović je član redakcijskog kolegija časopisa NIR  te recenzent većeg broja naučnih, stručnih i ostalih radova.

Za ukupne aktivnosti dobio je više priznanja i najviše priznanje opštine Srebrenik – Plaketu. Septembra meseca 2014. godine objavljuje monografski rad:“Odgovornost i osiguranje notara za štetu pričinjenu klijenu u obavljanju djelatnosti“. Za očekivati je da će doc.dr Selimović Muharem u narednom periodu izdati knjige udženičkog sadržaja koje trenutno radi a to su Nasljedno pravo i  Autorsko pravo koje će zasigurno biti veliko pomagalo studentima Pravnih fakultata u BiH i regiona.

Radno vreme

Ponedeljak: 9.00 AM – 5.00 PM
Utorak: 9.00 AM – 5.00 PM
Sreda: 9.00 AM – 5.00 PM
Četvrtak: 9.00 AM –5.00 PM
Petak: 9.00 AM – 5.00 PM
Subota: 10.00 AM – 2.00 PM
Nedelja: ne radi

muharem.selimovic @gmail.com

Povezani članovi