Rado Pejić

Poslednji komentari

Rado Pejić

Rado Pejić

Po zanimanju diplomirani pravnik sa 35 godina radnog iskustva u struci u privrednim društvima i organima uprave.  Rado Pejić je završio Pravni fakultet i dvogodišnji poslijediplomski znanstveni studij „Bosna i Hercegovina i europsko pravo“ na pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Od 01.03.2003. godine do 10.03.2007. godine obavljao funkciju ministra pravosuđa i uprave u Vladi Tuzlanskog kantona  i učestvovao u provedbi reformi u sektoru pravde Bosne i Hercegovine u oblasti pravosuđa.

Medijacijom se aktivno bavi od 2007. godine. Upisan je u registar medijatora u Bosni i Hercegovini pri Udruženju / Udruzi medijatora u Bosni i Hercegovini Rješenjem broj: 15/07 od 24.03.2007. godine.

Rado Pejić pripada prvoj generaciji medijatora u Bosni i Hercegovini.

Završio treninge za obuku medijatora,  treninge za vođenje medijacije, trening za medijaciju u porodičnim i krivičnim predmetima koji uključuju i djecu i certificirani medijator na poslovima prijestupništva mladih i krivično – pravne zaštite djece i maloljetnika u BiH.

U medijatorskoj praksi uspješno je obavio znatan broj medijacija, a kao medijator posredovao u medijacijama prije i u toku pokretanja sudskih postupaka u privrednim, individualnim i radnim sporovima između zaposlenika i poslodavaca u privrednim društvima. Pruža pravnu pomoć pojedincima i pravnim osobama u postupku medijacije.

Djelokrug rada: privredni i radni sporovi, sporovi za naknadu štete i bračni sporovi u podjeli bračne stečevine.

Od 01.03.2008. godine Rado Pejić je osnivač i direktor „Centra za pravna istraživanja i ljudska prava“ Tuzla.

Centar se bavi pravnim istraživanjima tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini i praktičnom primjenom i promocijom medijacije u BiH, kao i promocijom drugih oblika alternativnog načina rješavanja sporova.

Putem Centra, kao direktor, voditelj i medijator realizirao nekoliko projekata iz oblasti medijacije.

Ured Tuzla pruža usluge na B/H/S ( bosanski/hrvatski/srpski) jeziku i engleskom jeziku.

 

Radno vreme

Ponedeljak: 9.00 AM – 4.00 PM
Utorak: 9.00 AM – 4.00 PM
Sreda: 9.00 AM – 4.00 PM
Četvrtak: 9.00 AM –4.00 PM
Petak: 9.00 AM – 4.00 PM
Subota: ne radi
Nedelja: ne radi

fiduciabih @gmail.com

Povezani članovi